Woord­voering Eerste Veeg­com­missie, 11 juli 2018


11 juli 2018

B3 Terugblik en Vooruitblik Ondersteuning Aan Jongeren Met Multiproblematiek in Campus Diep

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren vindt het erg jammer om te lezen dat de monitoring, werkzaamheid, en financiering van Campus Diep de afgelopen tijd niet vlekkeloos is verlopen. De situatie, zoals hij nu wordt geschetst in de collegebrief en de evaluatie, is zorgwekkend. Dat er geen structurele nazorg is of tot voor kort zelfs geen contactmoment was na een verblijf in de woonvoorziening, vinden wij merkwaardig.

Er wordt genoemd dat de schakels die de rollen van preventie, opvang en herstel vervullen, minder stevig zijn dan voorheen. Met de transformatie van het sociale domein hebben wij juist sterkere schakels nodig, waarbij goed de handen ineen worden geslagen om zowel het voorliggende veld te versterken als de juiste nazorg te verlenen.

Er wordt genoemd dat jongeren soms onnodig lang verblijven in een voorziening doordat onvoldoende geschikte woonruimte beschikbaar is. Het is daarom goed dat aanbeveling 5 uit de evaluatie stelt dat er betere samenwerking gezocht moet worden met woningcorporaties in de regio. Kan de wethouder toelichten hoe de contacten met de corporaties in de Stad momenteel zijn? Is het voor deze jongeren eenvoudig om hier urgentie te krijgen, zodat zij zo snel mogelijk uit Campus Diep kunnen uitstromen na hun behandeltraject?

Er valt te lezen dat “De (financiële) gegevens van het traject om de bedrijfsvoering en verantwoording van de kosten en baten, in juni 2018 verwacht worden”. Zijn deze gegevens al beschikbaar?

Tot slot kan de Partij voor de Dieren zich vinden in de 7 aanbevelingen van de beleidsevaluatie, en steunen wij het voorlopig in stand houden van de voorziening op de huidige manier totdat er meer duidelijkheid is. Wanneer is het volgende keuzemoment dat er een nieuwe evaluatie voorligt en eventueel nog gekozen kan worden voor scenario 2 of 3? Dankuwel.

Wethouder: Volgend jaar helderheid. Overeenkomst met corporaties binnen 3 maanden als ze daar geschikt voor zijn, in de hele provincie.

B4 Huisvesting Iederz

Dankuwel voorzitter. Zoals u weet is de Partij voor de Dieren over het algemeen geen voorzitter van sloop en nieuwbouw, in verband met de milieu-effecten die met nieuwbouw gepaard gaan. Bij deze plannen is het echter duidelijk dat de milieuwinst vele malen groter is dan de schade. Het verder elektrificeren van ons openbaar vervoer, en het toevoegen van een substantieel aantal waterstofbussen, wordt met de uitbreiding van de busremise mogelijk gemaakt.

Voor ons is het dan wel essentieel dat nieuwbouw van Iederz energieneutraal en gasloos geschiedt, wat nu dus nog niet is meegenomen in de kengetallen. Ook willen wij voor de nieuwbouw graag naar een zoveel mogelijk CO2-neutraal bouwproces. Van het huidige gebouw zijn wij benieuwd hoeveel in het kader van hergebruik van grondstoffen opnieuw gebruikt zou kunnen worden.

Wethouder: Hele belangrijke vraag is wat de uiteindelijke investering wordt. Zowel financieel als inhoudelijk is nieuwbouw het meest kansrijk. Gebouw wordt duurzaam.


B1 Bespreekpunten Stad & Ommeland nav Schriftelijke Vragen Kids United

Dankuwel voorzitter, en dank aan de insprekers. Onze dank gaat uit naar de fractie van Stad & Ommeland voor deze bespreekpunten, en aan KidsUnited zelf voor het werk dat zij verrichten. Het filmpje dat wij mochten ontvangen liet in slechts een paar minuten al de grote meerwaarde van de stichting voor onze stad en haar inwoners zien.

Wij hechten een groot belang aan Kids United en de rol die zij vervult, en betreuren het dan ook dat er nog geen concreet zicht is op een activiteitencentrum. De signalen wat betreft de oorzaken hiervoor zijn tegenstrijdig: het college noemt dat de financiering nog niet rond is, en dat spreekt KidsUnited tegen. Ook is het college blijkbaar haar belofte om te helpen met een business case niet nagekomen. Kan het college hierop reageren?

Bepaalde gebeurtenissen tijdens het proces waren buiten de controle van zowel de gemeente als Kids United, zoals de brand op sportpark Het Noorden. Het lijkt de Partij voor de Dieren dan ook niet productief of wenselijk om te lang stil te blijven staan bij het proces in het verleden, maar om de blik zo snel mogelijk vooruit te richten en te kijken op welke termijn het centrum gerealiseerd kan worden. Om hierbij een harde datum te noemen vinden wij lastig, maar we hopen dat er voor het einde van dit jaar nog concrete plannen liggen.

Daarnaast zijn wij van mening dat niet de KNVB norm als richtlijn leidend moet zijn, maar de benodigdheden van deze specifieke doelgroep zelf. Kids United weet ongetwijfeld heel goed welke voorzieningen en wat voor capaciteit zij met hun leden nodig hebben. Tot slot kunnen wij een volmondig “ja” antwoorden op de vraag of wij de kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde van het Sport en Spel Activiteitencentrum zien. Je zal op het moment maar een kind zijn met een handicap, dat heel graag zou willen sporten, maar helemaal niks met voetbal heeft. Ook voor kinderen met een handicap zou het sportaanbod in onze stad breed en divers moeten zijn. Dankuwel.

Wethouder: Bestaande grasveld gaat beter gedraineerd worden. Plan van Aanpak komt snel onze kant op. Communicatie moet in de toekomst helderder. Visievorming komt einde van het jaar.


B2 Gevolgen van de Gestegen Bouwkosten

Dankuwel voorzitter. Als fractie zijn wij nog steeds verbolgen over het feit dat de Nieuwbouwregeling van NAM vaak niet alle meerkosten dekt om aardbevingsbestendig te bouwen. Dat naast deze ongedekte meerkosten de bouw door een langere aanlooptijd en complexere uitvoering vrijwel altijd tot vertraging leidt is te betreuren.

Wij zijn benieuwd naar de nieuwe nota grondprijzenbeleid van na de herindeling. Wat ons betreft mag de “bescheiden grondprijs” die wij als gemeente vragen voor de sociale huursector hierbij beslist niet verhoogd worden.

Alhoewel wij wel enige twijfels hebben bij de juistheid van de volgorde, waarbij nu al gerekend wordt met een restwaarde terwijl dit nog niet in onze financiële verordening is vastgelegd, kunnen wij het principe wel steunen. Op onderwijshuisvesting mag in onze ogen niet bezuinigd worden, en de toegenomen kwaliteitseisen van de scholen in het oog hebbende kunnen wij deze extra financiering dan ook steunen.

Wat betreft de Kunstwerf. Hier waren wij al niet zo’n voorstander van, en deze extra kosten maken de situatie nog wat minder positief. Een goed cultuuraanbod is goud waard, en daar hoort een goede huisvesting met zekerheid ook bij. Maar door te kiezen voor clustering wordt nieuwbouw noodzaak, omdat geen bestaande panden aan de eisen voldoen. Als de huisvesting van De Steeg, De Noorderlingen, Club Guy & Roni en Het Houten Huis gescheiden van elkaar plaats kan vinden, achten wij het mogelijk dat dit wel in bestaande panden kan gebeuren. Aan de andere kant kunnen wij ook met de woorden van de inspreker sympathiseren.

Bij eventuele nieuwbouw van de Kunstwerf mag van ons in ieder geval de huur voor de instellingen inderdaad niet omhoog gaan door de gestegen bouwkosten. Het beschikbare cultuurbudget zou volgens ons ten goede moeten komen van het aanbod, en niet voor de huisvesting. Dankuwel.