Woord­voering Tweede Veeg­com­missie, 11 juli 2018


11 juli 2018

B1 Vuurwerk & Overlast Rondom de Jaarwisseling

Dankuwel voorzitter. Ik voer bij dit punt het woord namens mijn fractiegenoot, de heer van Zoelen, die helaas niet aanwezig kon zijn. Groningen kent de laatste jaren ongeveer 30 vuurwerkslachtoffers per jaar, en toch horen we elk jaar dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Dan hebben we het nog niet eens over al het geld dat in de voorbereiding wordt gestoken, en het opruimen van de troep. De milieueffecten hebben we nauwelijks onderzocht, terwijl we zien dat vele plastics en fijnstof de grond en de lucht in vliegen. Oud en nieuw is voor veel mensen en dieren geen feest, daarom pleiten we al jarenlang voor een verbod op consumentenvuurwerk met als compensatie een mooie, professionele vuurwerkshow. Bijna zag het eruit dat er vanuit landelijke wetgeving een verbod zou komen, maar helaas, de gemeenten moeten het nu zelf gaan regelen. Daarom dank voor de bespreekpunten, laten we het dan ook zelf gaan regelen!

Ook in 2018 geeft de Stadspanelenquête aan dat veel mensen last hebben gehad van vuurwerk. Bijna 60% in categorie van “vaak tot soms”. Veelzeggend is dat een meerderheid van de respondenten aangeeft, het afsteken van vuurwerk niet als traditie te beschouwen. We hoeven het daarom niet in stand te houden. Daarnaast zien veel respondenten een oplossing in vuurwerkvrije zones, en hebben zij graag liever een goed georganiseerd feest. Deze uitslagen geven ons hoop voor de toekomst, mensen willen iets anders en daar moeten we als gemeente in voorzien.

Het is belangrijk de gevaren van vuurwerk goed onder het voetlicht te brengen. Een bespreekpunt is; of gemeente, onderwijs en projectgroep Oud & Nieuw dit afdoende doen. Wat ons dan opvalt is dat er niks lijkt te gebeuren met de overlast die dieren ondervinden. Het is allemaal mens en calamiteit gericht. Dierenleed en milieueffecten mogen veel meer belicht worden.

Vuurwerkzones kunnen een opstap zijn naar uiteindelijke afschaffing. Het aantal vuurwerkvrije zones moeten daarom zoveel mogelijk uitgebreid worden, waarbij ook alle parken en groen, en plekken waar dieren en ouderen verblijven, worden ontzien. Alle initiatieven zoals bij de Zeeheldenbuurt of een vuurwerkvrije binnenstad zullen wij dan ook steunen.

Oud en nieuw moet een moment van verbinding zijn. Uit de expertmeeting kwam naar voren dat als er een goed georganiseerd evenement is, wat voor vermaak en verbondenheid zorgt, de vraag naar vuurwerk minder wordt. Van oud en nieuw een stadsevenement maken vinden wij mede daarom een goed idee. Of een mooie vuurwerkshow, waar van vuurwerk iets moois gemaakt wordt, in plaats van veel overlast, chaos, angst en gewonden. Een vuurwerkshow kost 30.000 euro. Dat lijkt ons in dit geval meer dan het geld waard. Betreft vreugdevuren, moeten we voorzichtig zijn dat daarmee niet veel vervuilde rook de lucht in gaat en de omgeving van dier en mens verstoort.

Wij zijn voorstander van goede handhaving, en we hebben twijfels over de opmerkingen die gemaakt zijn dat handhaving niet haalbaar zou zijn. Een vuurwerkdetectiesysteem zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Tot slot wordt er gevraagd of er bereidheid is om meer budget in de jaarwisseling te steken t.b.v. aanvullende maatregelen en uitbreiding van activiteiten. De overlast voor mens en dier is zodanig, dat wij denken dat een budget voor andere activiteiten dan vuurwerk, hier meer dan gerechtvaardigd is. Dankuwel.

Burgemeester: We gaan aan de voorkant van de maatschappelijke trend tegen vuurwerk zitten. Strenger zijn dan we tot nu toe zijn geweest, bijvoorbeeld bij vreugdevuren. Heel streng zijn op locatie. Specifieke positie van de binnenstad: mooiste zou zijn als we in het grootste gedeelte van de binnenstad geen vuurwerk mogen afsteken. Vraag is of dat haalbaar is, maar zou ik het liefste willen doen. Ook zonder stimuleren extra trekken naar binnenstad gebeurt het elk jaar een beetje meer. We moeten binnenstad reguleren. Uitbreiding vuurwerkvrije zones past bij maatschappelijk draagvlak en meer handhaving. Hangt wel een prijskaartje aan. Meer budget nodig voor voorlichting en preventie. Even op rij zetten wat de huidige voorlichting inhoudt. Nadere bespreking in ‘t najaar. Centrale vuurwerkshow: is geen vervanging voor de vreugdevuren. Die zijn vaak straat- of buurtgebonden. Vuurwerkshow zou wel aanvulling kunnen zijn, maar is geen noodzaak bij betere regulatie van de jaarwisseling. In september brief.

B2 Vervolg Maatregelen Paddepoel / Selwerd

Dankuwel voorzitter. Laat ik beginnen bij de ongelijkvloerse kruising. De huidige situatie is inderdaad niet optimaal en heeft verbetering nodig. Nu echter blijkt dat een auto onderdoorgang rond de 10 miljoen gaat kosten met 30% kans om daar nog bovenuit te schieten, zijn wij het als Partij voor de Dieren eigenlijk wel eens met de wijkbewoners, dat de oplossing disproportioneel voelt. Zeker aangezien voor deze plannen ook nog eens 75 bomen zouden moeten verdwijnen. Wij waren al geen voorstander van de slimme route door Park Selwerd in verband met de aantasting van het groen die daarvoor nodig was. Deze kap er nog eens bovenop, waaronder de kap van monumentale bomen, is voor ons niet acceptabel. Net als de PvdA en GroenLinks willen wij de resultaten van het verkeerscirculatieplanonderzoek afwachten.

Het is goed dat er zoveel aandacht uitgaat naar de vliegroute van de vleermuizen. Er zitten voor deze dieren forse haken en ogen aan dit plan, waarbij de kans aanwezig is dat de te nemen tijdelijke maatregelen, zoals schermen en alternatieve verlichting, onvoldoende bescherming bieden voor de vleermuis. Uit de plannen blijkt ook dat “het om relatief veel bomen gaat waardoor de kans dat de route hier ongeschikt wordt, groter is”. Mocht de tunnel er toch komen, kan dan bij het nadere vleermuisonderzoek dat nog volgt, de Vleermuiswerkgroep betrokken worden?

Wij zijn blij dat de Iepenlaan niet volledig wordt aangesloten. Niet alleen voor het groen maar ook voor de bewoners van de wijk zou dit desastreus zijn.

Wat betreft het plaatsen van de VRI bij de Kastanjelaan en het verwijderen van de VRI bij de Elzenlaan kunnen wij deze plannen in principe steunen. Het is erg jammer dat hiervoor waarschijnlijk tien bomen gekapt moeten worden, maar dit is nog een aantal dat enigszins te verkroppen valt met het oog op verkeersveiligheid. Wel maken wij ons ernstig zorgen over het feit dat het een taakstellend budget is. In de brief staat “Mocht onverhoopt blijken dat het aanpassen van de kruispunten duurder wordt, dan gaan we het ontwerp versoberen”. Van ons mag deze potentiële versobering beslist niet ten koste van de herplant van de tien bomen gaan.

Wethouder: Autotunnel / ongelijkvloers is enige oplossing. Enkel het aanleggen van de routes zorgt er niet voor dat mensen anders gaan rijden. Groencompensatie moet nog worden uitgezocht.


B3 Bestemming Binnenstad - Bussen Over Oost en Vaste Kattenbrug

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. De voorliggende plannen kunnen wij steunen. Het is heel goed dat de Kattenbrug breder wordt, zodat hij grotere voetgangersstromen aankan, toegankelijker wordt, en er minder kans is op bewusteloos geslagen worden door een busspiegel. Ook wij zien voor de westelijke kade mooie mogelijkheden voor groen en openbare fitnessapparaten.

Het is goed dat er aanvullend akoestisch onderzoek komt op het Kattendiep, en dat er opgeblazen fietsopstelstroken komen. Ook zijn wij blij met de specifieke aandacht voor andersmobielen, waaronder het willen tegemoetkomen aan een rustpunt tussen de brug en de Grote Markt.

Over de genoemde faunatrappen en vochtdoorlatende kademuren zijn wij in het kader van dierenwelzijn en biodiversiteit natuurlijk enthousiast. Wij zien dat het ambitieniveau voor de ecologie en biodiversiteit op maximaal is gezet, maar toch lezen we ook, in de opsomming van natuurmogelijkheden: “Nog beter zou het zijn als er ook nestkasten aan en in de gevel worden aangebracht voor bijvoorbeeld vleermuisgierzwaluw, huiszwaluw en mus. Ook het plaatsen van bijenhotels en vlinderkasten leveren een bijdrage de biodiversiteit”. Als al deze dingen nóg beter zouden zijn en ons ambitieniveau toch maximaal is, waarom doen we ze dan niet gewoon?

Tot slot hopen wij de komende tijd nog veel vaker de komende zin te mogen lezen, die hier voorkwam in het kader van de aanpak van de Sint Jansstraat: “Alle bomen blijven behouden”. Zijn wij heel makkelijk tevreden te houden. Dankuwel.