Woord­voering Extra Commissie Ruimte & Wonen, 11 september 2018


11 september 2018

B1 Huisvesting internationale studenten suikerfabriekterrein (collegebrief 29-6-2018) Huisvesting internationale studenten (collegebrief 25-7-2018) Beantwoording schriftelijke vragen art 41RVO van GroenLinks over internationale studentenhuisvesting in Groningen (collegebrief 25-7-2018 en 29-8-2018))

Dankuwel voorzitter. De problematiek rondom de huisvesting van internationale studenten kreeg vorige week weer een gezicht, toen op de demonstratie georganiseerd door de DAG, ROOD en Dwars, meerdere internationals hun verhaal deden. Zo werd er een brief voorgelezen van een Italiaanse jongedame die zich vorig jaar genoodzaakt zag om voortijdig terug te keren naar Italië. Dit nadat ze maar liefst 2 maanden in Groningen had doorgebracht in hostels, AirBnB’s, en couchsurfing adressen, en nog steeds geen woonruimte had gevonden. Een jaar dat aan studeren besteed had moeten worden aan een goede universiteit, in een van de fijnste steden op aarde, werd gereduceerd tot maandenlang stress en een geforceerde thuiskomst met lege handen. Een andere studente vertelde dat ze hier afgelopen februari was aangekomen, dat ook zij pas na maandenlang wonen op een camping, in de winter, een accommodatie in de stad had gevonden, maar dat deze accommodatie slechts tijdelijk was en ze over een maand weer voor hetzelfde probleem staat. Een derde student vertelde dat hij reeds in mei was begonnen met de kamerjacht, en in september nog steeds niet was geslaagd.

Deze drie verhalen ontkrachtten gelijk een aantal van de dingen die worden gezegd over onze huisvestingsproblematiek: dat het probleem zich enkel voordoet in september en dat het zich in de loop van het najaar vanzelf oplost. Integendeel: het is gedurende het hele jaar een crime om een woonruimte te vinden, en voor veel studenten lost het probleem zichzelf veel te laat op. Die continue trek door de stad van de ene tijdelijke naar de andere tijdelijke accommodatie slokt zoveel geld op dat studenten niet genoeg overhouden om de rest van het jaar mee te volbrengen. En het gaat niet alleen om geld: meerdere studenten die ik sprak waren nu, terwijl het academische jaar allang begonnen is en het huiswerk zich opstapelt, nog vrijwel fulltime bezig met het vinden van een plek om te leven. En met die zorgen in het achterhoofd is het bijzonder lastig om te leren en studeren, in een tentenkamp of op de bank van een vriendelijke Stadjer. Op den duur levert die spanning echt psychische klachten op.

Dankzij de succesvolle bezetting van de trappen van het academiegebouw van DAG, Rood en Dwars, heeft de RUG zich gecommitteerd om volgend jaar niet nóg meer studenten binnen te halen. Er van uitgaande dat zij zich aan die belofte van bijgestelde groeiambities houden, zien wij als Partij voor de Dieren de oplossing voor het probleem dan ook niet gelijk in het bouwen van een campus op Zernike. Alhoewel de leegstand in de stad afneemt zijn er vast genoeg mogelijkheden om leegstaande kantoorpanden het komende jaar te verbouwen naar studentenkamers. Die vervolgens niet verhuurd zouden moeten worden op basis van short-stay contracten, waarbij internationals de hoofdprijs betalen en weinig rechten en bescherming kennen. Het huidige financieringsmodel van onze universiteiten en hogescholen ziet de internationale student al als melkkoe, en we moeten er voor waken dat dit bij kamerverhuurders niet nog meer het geval wordt dan het nu al is. Dankuwel.

Wethouder: Niemand kan trots zijn op deze situatie. Tweeduizend meer studenten dit jaar. Geen stad in Nederland waar zoveel kantooreenheden zijn omgebouwd in woningeenheden - naast De Zwarte Doos staat niet veel leeg. Ook geen stad waar de afgelopen jaren en momenteel zoveel gebouwd is voor studenten. Misschien moet de internationalisering minder snel dan het nu gaat, anders kunnen we het niet behappen. Short-stay brengt risico’s met zich mee voor de rechtspositie van studenten - niet zeggen dat short-stay niet mag, maar hoe kunnen we de rechtspositie van internationale studenten versterken?

B2 Notitie Reikwijdte en detailniveau en structuurschets De Suikerfabriek (collegebrief 21-6-2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Zoals wij in december al aangaven bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma gaat bij de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein onze voorkeur uit naar een lagere bevolkingsdichtheid. In deze stukken worden daar met de termen “basisalternatief” en “maximumalternatief” aantallen aan verbonden, van tussen de 2000 en 4000 woningen. Een behoorlijk verschil. In het kader van een groene stad met ruimte voor het water en de natuur mag duidelijk zijn dat wij hier, net als de Vereniging Wijkraad Hoogkerk, kiezen voor het basisalternatief. Niet elke hoek van het terrein hoeft ontwikkeld te worden. Zoals rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als de geurcontour voor 115 meter overlapt met het terrein, is het niet logisch om te onderzoeken hoe mogelijk geurhinder voorkomen kan worden, maar veel handiger om daar gewoon niet te bouwen en dat gebied groen te laten.

Ook kiezen wij voor een lagere bevolkingsdichtheid omdat er dan meer ruimte overblijft voor creativiteit en alternatieve woonvormen. Of zoals het in het stuk wordt genoemd: “tijdelijke initiatieven en kansrijke voorstellen krijgen de ruimte om zich permanent te bewijzen”.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van Tiny Houses, maar ook aan de Stadsnomaden, die één enkele keer worden genoemd in de Notitie als aanwezig in de referentiesituatie, maar waar met geen woord over wordt gerept in de toekomstplannen. Wij hopen en gaan er vanuit dat de Stadsnomaden ook met de ontwikkeling van het gebied kunnen rekenen op een plek op het terrein.

Daarnaast kent het terrein sinds een klein half jaar een nieuwe groep bewoners, de woongroep op de Zuidelijke Kreken die net hebben ingesproken. Enkele maanden geleden heb ik met eigen ogen mogen zien wat ze daar in korte tijd hebben opgebouwd: een kleine gemeenschap die leeft in harmonie met de natuur, met huizen die vrijwel geheel bestaan uit gerecyclede materialen, in grote mate zelfvoorzienend zijn en hun eigen energie opwekken. Ook hebben zij in het verleden een wijkfunctie vervuld met workshops en sociale projecten, waar ze natuurlijk ook op de huidige locatie voor open staan. Energieneutraal 2035, circulaire economie, samenredzaamheid, buurtinitiatieven, allemaal principes die de gemeente nastreeft en hier al in de praktijk worden gebracht. Daarnaast zijn het, zoals u ziet, vriendelijke mensen die geen overlast veroorzaken, dus hopen wij dat het college aan hun verzoek om in gesprek te treden tegemoet wil komen.

Het is goed om te lezen dat er nog steeds rekening gehouden wordt met spoorverdubbeling en een station op het Suikerfabriekterrein. Wat minder tevreden zijn we met de volgende formulering: “Om de ecologie nog eens extra te benadrukken kan nagedacht worden over het meenemen van natuurinclusief bouwen”. Natuurinclusief bouwen zou bij zo’n nieuwe wijk die alle kernwaarden van de gemeente probeert uit te dragen een gegeven moeten zijn, niet een vage mogelijkheid. Energieneutraal, klimaatbestendig, eigen voedselproductie, zonne-energie mét groene dakbedekking op elk dak, en “de circulaire economie als één van de onderleggers”: ook bij deze kreten valt nog te bezien hoeveel waargemaakt wordt. Wij hopen alles.

De lange lijst van bijzondere en beschermde flora- en faunasoorten die vroeger in het gebied voorkwamen maken een nieuw ecologisch onderzoek inderdaad noodzakelijk, om te kijken of dit nog steeds het geval is. Wij kijken uit naar de uitkomsten van dit onderzoek. Als de situatie onveranderd is, kunnen de vloeivelden ons inziens beter niet ingezet worden voor permanente bebouwing. Dankuwel.

Wethouder: Terecht dat er niet alleen aandacht is voor woningen, groen en wegen, maar ook wijkvoorzieningen en sportfaciliteiten. Ambities bij deze wijk zijn enorm. Groen zal een veel prominentere plek innemen in het ontwikkelen van zo’n gebied. Naar mijn/ons idee hoeft dat de woningintensiteit niet te verminderen. Hoge dichtheden creëren voor een inclusieve en duurzame stad. Natuurinclusief bouwen blijven we op inzetten.

“Ik moest vragen wat natuurinclusief bouwen betekende”

B3 Invoering vergunningstelsel kamerverhuur, kleine appartementen, bemiddelingsbedrijven (raadsvoorstel 20-7-2018)

Dankuwel voorzitter. Ik kan het heel kort houden, als Partij voor de Dieren zijn wij blij met dit plan en trots dat wij als Groningen met deze aanpak koplopers zijn in Nederland, alhoewel het natuurlijk jammer is dat het überhaupt nodig was. Het is nog wachten op de eerste resultaten, maar wij schatten de kansen op succes hoog in, en kijken er naar uit om malafide pandjesbazen buiten spel te zien staan.

B4 Start prestatieafspraken 2019 (collegebrief 4-6-2018) Reactie biedingen corporaties 2019 (collegebrief 25-7-2018)

Dankuwel voorzitter. Wegens de spreektijd zal ik het kort houden. De prestatieafspraken laten onderling nogal wat verschillen zien tussen de corporaties. Wij zijn blij dat het college dit inzicht deelt en stelt dat “het niet acceptabel is dat de sociale huurvoorraad groeit door slechts enkele corporaties”. Ook bij verduurzaming moet iedereen zijn steen, niet steentje, bijdragen, en op het moment zijn het nog wel echt steentjes. Energieneutraal in 2050 is echt veel te laat, hoe kan het college de corporaties helpen om dit te versnellen?

Tot slot nog één opmerking over de toegankelijkheid van het stuk: de grafieken en tabellen zijn voor mensen zonder visuele beperking al goeddeels onleesbaar, in zwart-wit met een lage resolutie. Dit moet toch echt beter kunnen. Dankuwel.

Wethouder: In definitieve biedingen moet goed gekeken worden naar gemeentelijke duurzaamheidsambities en hoe die zich verhouden met energieneutraal 2050 dat de corporaties noemen. Overgangsjaar nu - aantal vragen kunnen pas de komende tijd beantwoord worden.

B5 De HUB Haren (raadsvoorstel 30-7-2018)

Dankuwel voorzitter. Een oud pand niet slopen maar opnieuw gebruiken kan altijd op onze steun rekenen, zeker als het gaat om zo’n mooi voorstel, dat voorziet in de behoeftes op het vlak van zowel huisvesting als werk voor zo’n divers palet aan bewoners en gebruikers. Dankuwel.

Interessant voor jou

Woordvoering Raadsvergadering, 18 juli 2018

Lees verder

Woordvoering Commissie Ruimte & Wonen, 12 september 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer