Woord­voering raads­ver­ga­dering 19 april


19 april 2017

1 minuut interventies
A Update_Ontwikkelstrategie_Reitdiepzone (raadsvoorstel 15-3-2017, 6250198)
Het lijkt er op dat er genoeg inspraak mogelijkheden van bewoners zijn geweest en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met bewoners. Er zijn nog wat pijnpunten en die zijn door andere fracties ook al aangestipt. Daarnaast lijkt het er op dat het plan eigenlijk wel noodzakelijk is om uit te voeren willen we de bewoners in de stad genoeg woonruimte kunnen bieden. Het is een logische stap om een oud industrie achtig gebied hiervoor in te zetten. Ik kon weinig haken en ogen vinden dus behalve dat het misschien wat groener zou kunnen worden. Het is een mooie kans om een groen gebied aan het water te creëren vlak bij de stad, zo zei de inspreker ook. Kan ik dat tussen de regels doorlezen of gaat het vooral om beton?

C Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (collegebrief 24-3-2017)
Zoals in de commissie al gesteld vinden wij het belangrijk dat alle bewoners van onze gemeente beschikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid krijgen qua wonen. Ook zijn wij ervoor bestaande woningbouw aan te pakken en te verduurzamen in plaats van sloop en nieuwbouw. Bewoners zijn ook gelukkiger in hun huis wanneer deze goed geïsoleerd zijn en het milieu minder belasten. Bij nieuwbouw zou alleen uitgegaan moeten worden van energieneutrale ne aardgasloze woningen en zoals wordt gesteld in dit stuk is het belangrijk om investeringen af te stemmen op andere grote energieprojecten in de stad, zoals Warmte Stad.

D Reframe, Towards a Regional Foodframe, een interreg Vb project (collegebrief 24 maart 2017)
Zoals aangegeven in de commissie, vinden we lokaal geproduceerd voedsel natuurlijk een verbetering, maar wat ons betreft gaat het nog niet ver genoeg en we willen graag nog 1 minuut eraan besteden. We willen hierin het college oproepen om de kans te pakken om bewoners van onze stad echt te informeren over waar hun voedsel vandaan komt en welk effect het heeft op de aarde! Dit kan bijvoorbeeld door informatiebordjes te plaatsen bij de gerechten in de kantines waarop staat hoeveel impact op het milieu deze hamburger heeft gehad, uit welke plaats doe koe komt etc. We hopen dat u dit meeneemt!

Discussiestukken
Groencompensatieregeling (collegebrief 31-3-2017)
Groningen mocht zich in 2013 nog de groenste stad van Nederland noemen, maar wij vinden dat er veel teveel groen aan het verdwijnen is in onze stad! Het is een goed voornemen van de wethouder om de groencompensatieregeling aan te passen, maar na kritisch lezen hebben we wat punten:
– Uit de Bomen Effecten Analyses, waarin de waarde van het groen wordt beoordeeld, is nu niet duidelijk wat de ecologische waarde van het groen is. Terwijl dit nou juist een van de belangrijkste waardes is om groen te beoordelen! Daarom dienen wij de volgende motie in, die het college verzoekt om ook de ecologische waarde mee te nemen.
– Verder lazen we de omgevingsvergunning. En tot onze grote verbazing mist ook hier de ecologische waarde?!Het college neemt in de toetsing bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het criterium 'waardering' de volgende aspecten mee: a. onderdeel van de groenstructuur; b. vervangbaarheid;
c. esthetische waarde; d. monumentale cq. cultuurhistorische waarde; e. potentieel monumentale houtopstand en f. zeldzaamheid (dendrologische waarde). Vraag aan de wethouder: Waarom staat hier de ecologische waarde van de groenstructuur niet in? En zou dit ook aangepast kunnen worden?
– De Partij voor de Dieren vindt de inspraak van de buurt erg belangrijk en al helemaal wanneer het de keuze van het type groen in de wijk is wat wordt ge(her-)plant. Daarom dienen wij samen met de motie ‘Wijkinspraak bij type groen’ in. Waarin wij het college oproepen om eerst zelf een afweging te maken over welk type groen het beste is op ecologische gebied etc. en dan de keuze van welk type bomen of bosjes bij de wijk neer te leggen, zodat zij hierin ook een rol spelen. Want wanneer je het gevoel hebt zelf ook mee te doen, voelt het meer als ‘jouw’ groen!
– Waar wij heel slecht tegen kunnen is illegale kap. Nog te vaak krijgen we bericht van bewoners die een kap opmerken, die vervolgens illegaal blijkt. Maar de bomen zijn hierna al weg en de illegale veller krijgt in deze nieuwe regeling alleen de herplantkosten voor zijn rekening. Wij vinden dat hier ook een boete bij moet, zodat we écht illegaal kappen zo goed mogelijk proberen te voorkomen. We horen graag van de wethouder of er over een boete wordt gedacht?
Ook staan we op de motie van het CDA, die vraagt om een ‘groentool’, zodat we op een duidelijke manier kunnen zien hoe het groen in Groningen hopelijk in de toekomst gaat groeien!

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer