Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 20 december


20 december 2017

7 1-MINUUT INTERVENTIES

a Principebesluit verzelfstandiging Centrum Beeldende Kunst (collegebrief 17-11-17)

Mee eens, aansluiten bij motie.

b Uitvoeringsprogramma Suikerfabriek-terrein

(raadsvoorstel 17-november-2017, 6668740)

Wij vonden het een goed plan.

d Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2018-2021

(raadsvoorstel 23 november 2017, 6677715)

Prima meerderen programma, paar kanttekeningen hadden we, maar wethouder heef

zich daar al positief over uitgelaten. Oosterhamrikverbinding. Niet iedereen was enthousiast. CU en SP hebben een ander

plan ingediend dat wellicht meer aandacht nodig had. De keuze hiervoor wordt pas in

2018 voorgelegd. Dus nu kunnen we instemmen. Daarnaast verhaal Bussen naar

andere landen.

8 DISCUSSIESTUKKEN

a Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018

(raadsvoorstel 26 oktober 2017, 6635680)

Dank u wel voorzitter.

In de commissievergadering is al uitgebreid gesproken over de onderwijshuisvesting, dus

ik zal het nu niet al te lang maken. Zoals de wethouder in de commissie al aangaf is het

niet aan het college of aan de raad, om wel of niet de uiteindelijke beslissing te nemen

over het sluiten van een school. Wel gaf hij aan dat er een intensieve samenwerking

bestaat tussen de gemeente en het schoolbestuur, en dat ze niet los van elkaar werken.

Ook noemde hij dat het al tien jaar de gemeentelijke visie en beleidslijn is om de oplossing

van onderwijs in het gebied van de MEER-dorpen te zien in Meerstad.

Met die informatie in de hand kunnen wij niet anders dan constateren dat het voornemen

van het schoolbestuur om De Driebond te sluiten door deze oude beleidslijn van de

gemeente is beïnvloed. En dit ten nadele van de bewoners van Engelbert, die dreigen het

hart van hun dorp te verliezen. Ook constateren wij net als het CDA, de ChristenUnie en

de SP dat er de afgelopen tien jaar het nodige is veranderd, en dat besluitvorming van

toen niet zonder meer op de situatie van nu kan worden toegepast. Met die reden

ondertekent de Partij voor de Dieren zowel de motie als het amendement van deze

partijen.

De wethouder noemde vervolgens dat het voortbestaan van een school afhankelijk is van

een complex aan factoren, waaronder de opheffingsnorm, de kwaliteit, en de krimp- of

groeiprognose. Wij verwachten dat bij het ontstaan van de nieuwe gemeente Groningen in

2019 ons landelijk gebied dusdanig toeneemt dat De Driebond wel eens boven de

opheffingsnorm uit zou kunnen komen. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs in De

Driebond in 2014 nog beoordeeld door de Onderwijsinspectie, en heeft de school daarbij

het oordeel van “ruim voldoende” gekregen. Over de kwaliteit hoeft volgens mij dus ook

niet gevreesd te worden.

Daarbij merken wij op dat de plannen om op termijn de leerlingen van De Driebond naar

school te sturen in Meerstad de oude bewoners van de gemeente, in Engelbert,

benadeelt ten koste van de nieuwkomers in Meerstad. Dit kan ook omgedraaid worden,

waarbij nieuwe bewoners van het zuidelijke deel van Meerstad hun kinderen naar school

sturen in Engelbert. Hierbij slaat de krimpprognose van die school om in een

groeiprognose, en zou alles bij elkaar het voortbestaan van de school toch gegarandeerd

moeten zijn.

Daarnaast begeeft de gemeente zich volgens de Partij voor de Dieren op gevaarlijk terrein

als zij vlak voor de gemeentelijke herindeling bij zo’n gevoelige kwestie als de sluiting van

een dorpsschool het volledige gebrek aan draagvlak in een dorp naast zich neerlegt.

Dan is er nog de kwestie van De Meeroevers. Het verzoek om nieuwbouw is door de

gemeente afgewezen omdat de huidige lokalen nog niet hun reguliere levensduur hebben

bereikt. De wethouder bevestigde dit ook in de commissievergadering: “De

schoolgebouwen hebben het stempel ‘goed’ meegekregen toen de gemeente ze begin dit

jaar bij de grenscorrectie meekreeg”, en afschrijvingstechnisch zouden ze nog tot en met

2025 mee moeten kunnen. Maar zijn “reguliere levensduur” en “het stempel goed” niet hol

en betekenisloos als De Meeroevers in de media inmiddels bekend staat als de

“schimmelschool”, en er volgens directeur Albert Roek sprake is van lekkage, verrotting en

uitvallende verwarmingen? Volgens de wethouder is “nieuwbouw niet aan de orde”, wij

denken daar anders over als we de feitelijke situatie van nu in acht nemen. De Partij voor

de Dieren vindt het dan ook een verkeerde volgorde om met een voorbereidingskrediet

voor een school in Tersluis daar eerst prioriteit aan te geven, en pas over 7 jaar de

huisvesting van De Meeroevers op te knappen. Ook daarom steunen wij het amendement

van het CDA, de ChristenUnie en de SP.

b Uitwerking voorkeursalternatief - Investeren Groningen Airport Eelde (GAE)

Er is door de raad gekozen voor de variant investeren en dit is uitgewerkt tot dit raadsvoorstel. Deze variant had niet onze voorkeur, we hadden liever gezien dat we zouden afbouwen. Ons unique sellingpoint in het Noorden is ons groene landschap, de rust, de mooie natuur en flora en fauna, die we juist moeten koesteren. Onze natuur, dat is waar we het over moeten hebben als we het hebben over een goed vestigingsklimaat.

Eelde is niet rendabel geweest de afgelopen jaren. Mogelijk zullen andere vliegvelden dat ook niet zijn. Maar we zien hier geen taak voor de overheid weggelegd om te investeren. Het gaat hier niet eens om een vliegveld. Of over het behouden ervan. Wat hier op tafel ligt, is een zeer risicovol plan om een vliegveld in de markt te willen plaatsen. Terwijl deze markt heel duidelijk nee zegt, en dat al jarenlang. Er is geen vervoerswens die zich laat vertalen naar vliegtickets om vanaf Groningen de hele wereld over te vliegen. Er is veel concurrentie, die allemaal die vraag, die er wel is, kunnen afvangen.

Wij zijn überhaupt geen voorstander van het stimuleren van vliegen. Maar in dit geval kunnen ook nog eens elke cent, die in dit doel geïnvesteerd wordt, als verloren beschouwen. En het gaat hier niet om een paar schamele centen. We hebben het hier, al jaren achtereen, over zeer grote bedragen.

Gelukkig komt er langzaamaan bewustzijn, dat we moeten afbouwen. We zien bijvoorbeeld dat in het voorstel is opgenomen dat we onze aandelen van de hand willen doen. Zodat gemeenschapsgeld aan betere doelen besteed kan worden. Vergeet niet: we hebben in deze stad veel armoede en daarbij vragen ook zaken als zorg, onderwijs en energietransitie ons geld en onze aandacht.

Het zal duidelijk zijn dat wij niet in zullen stemmen met het totale voorstel en we hopen dat het college met een gedegen plan van aanpak komt om de aandelen zo snel mogelijk van de hand te doen.

Wij dienen hiervoor een amendement in.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer