Woord­voering Veeg­com­missie, 13 december


13 december 2017

B1. Bed Bad Brood

Dankuwel voorzitter. “Vandaag, net als gisteren, wordt de waarde van een staat bepaald door haar houding over vluchtelingen”. Een citaat van holocaust overlever en Nobelprijswinnaar van de Vrede Elie Wiesel, dat hij vijf jaar geleden in een open brief over de vluchtelingencrisis in het Midden-Oosten maakte.

Op dit moment valt nog te bezien wat onder de nieuwe regering deze houding gaat worden. Tot de diverse locaties van de Landelijke Vreemdelingenvoorziening gereed zijn kunnen wij deze uitgeprocedeerde asielzoekers echter niet in de steek laten. Een menselijke behandeling met de basale randvoorwaarden voor een waardig leven zoals de Bed, Bad en Broodvoorziening op dit moment biedt is, mag niet afhankelijk zijn van de status die iemand heeft.

De Bed, Bad en Brood is de laatste plek waar deze mensen terecht kunnen en daarom is het ontzettend belangrijk dat dit blijft bestaan zolang het landelijke beleid nog niet toereikend is. Een periode van bestuursrechtelijke onduidelijkheid mag niet leiden tot onmenselijkheid, en daarom steunen wij de plannen om de financiering voor deze dienst in ieder geval nog met een kwartaal te verlengen ook van harte. Dit vinden wij niet meer dan vanzelfsprekend.

In de toekomst biedt het regeerakkoord wel mogelijkheden, en wij zien met het college ook de positieve elementen van de voorgestelde landelijke aanpak. Maar ook wij maken ons zorgen over de onduidelijkheid uit het akkoord. Zeker als het gaat om wat de voorwaarden voor opvang zullen zijn. Om die reden vinden wij het ook een geruststellend idee dat het college de termijn van opvang en de mogelijkheid van individuele aanpak als punten van aandacht ziet. Wij hopen op een blijvend actieve rol van het college in dezen.

U zult het niet verwachten van de Partij voor de Dieren, maar ik sluit af met een citaat van Paus Franciscus: “Migranten en vluchtelingen zijn geen pionnen op het schaakbord der menselijkheid.” Dankuwel.B2. Actieplan Toegankelijke Stad

Dankuwel voorzitter en ook dank aan de inspreker, die een erg valide punt aandraagt. Wij hopen dat het college aan zijn begrijpelijke en noodzakelijke verzoek tegemoetkomt. Een jaar na het indienen van het initiatiefvoorstel “Toegankelijke Stad Under Construction”, welke bijna unaniem door de raad werd gesteund, ligt het Actieplan Toegankelijke Stad nu voor ons. In dit Actieplan schrijft de gemeente dat de voorgestelde beleidswijzigingen en toegankelijkheidsaanpassingen grotendeels tot stand zijn gekomen in samenspraak met de doelgroep. Ook erkent de gemeente dat mensen met een fysieke of verstandelijke beperking zelf het beste kunnen beoordelen wat er moet veranderen. Wij staan hier volledig achter, en zouden daarom vooral willen aanbevelen dat de gemeente de doelgroepen en de belangenorganisaties voor mensen met een beperking nóg meer opzoekt in de voortzetting van de punten uit het actieplan.

Het is immers jammer dat bij de afgelopen Open Raad drie inwoners genoodzaakt waren drie punten voor verbeterde toegankelijkheid aan te dragen, terwijl het aangenomen initiatiefvoorstel al een jaar bij de gemeente lag. Het is goed om te zien dat in het Actieplan punten worden benoemd voor toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, en dat bijvoorbeeld de aandachtspunten van de recente motie over laaggeletterdheid meerdere keren in het Actieplan terugkomen. Wij sluiten ons aan bij de woorden van de heer Bolle over het gebrek aan concrete stappen. Op dit punt hebben wij ook nog enkele concrete opmerkingen.

Bij punt 9 staat dat in het Groninger Forum “in elke filmzaal en in het auditorium een permanente plek komt voor tenminste één rolstoel”. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of hier niet minimaal naar twee plekken per zaal gestreefd moet worden. Aan het streven van toegankelijkheid wordt naar onze mening niet voldaan als slechts één rolstoelgebruiker per keer van een filmvertoning of presentatie kan genieten. Daarnaast zullen mindervalide personen in hun vriendenkring immers vaak ook andere mindervalide personen hebben, met wie zij van cultuur willen genieten. Bij het aanbieden van slechts één rolstoelplek per zaal wordt hen die mogelijkheid, om samen naar een voorstelling te gaan, ontnomen. Graag horen wij van het college of op het huidige punt van het bouwproces van het Forum nog de mogelijkheid bestaat het aantal rolstoelplaatsen per zaal te verhogen.

Bij punt 11 wordt erkend dat de huidige invalidentoiletten op de Grote Markt en achter de A-Kerk niet voldoende toegankelijk zijn, en dat er onderzoek wordt gedaan naar aanpassing hiervan. Graag zien wij dat hier wat meer vaart in komt. Als er binnen een paar dagen een ijsbaan van 900 vierkante meter opgebouwd kan worden op de Grote Markt, dan moet een invalidentoilet dat voor iedereen toegankelijk is toch ook binnen afzienbare tijd te realiseren zijn?

Bij punt 24 wordt, tot slot, bij ontoegankelijke voetgangersgebieden door de aanwezigheid van terrassen, handhaving een “negatieve prikkel” genoemd die volgens de gemeente niet wenselijk is. De gemeente zegt ook graag de balans te willen bewaren tussen “levendigheid, leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid”. Alhoewel natuurlijk niemand graag door handhaving op de vingers getikt wordt, willen wij hierbij wel graag meegeven dat de aanwezigheid van een ontoegankelijk terras voor mindervalide mensen automatisch afbreuk doet aan de levendigheid en leefbaarheid in de stad, en daarnaast onveilige situaties voor hen creëert. In onze ogen is handhaving dan ook zeker noodzakelijk als terraseigenaren de opgestelde regels niet uit zichzelf volgen. Dankuwel.

B3. Stedelijke Logistiek

Dankuwel voorzitter. Wij zijn tevreden met wat er in deze collegebrief over stedelijke logistiek uiteengezet wordt. Naast het feit dat de Partij voor de Dieren natuurlijk enthousiast wordt van elke verduurzaming van transport en vervoer, zijn we ook blij met de stappen die de komende jaren door de gemeente worden gezet om er voor te zorgen dat de binnenstad nog een hogere kwaliteit van leven biedt dan momenteel.

Naast het ruim baan geven voor fietsers en voetgangers, hoort een schone lucht hier ook bij, en is Zero Emissie voor de Stadsdistributie vanaf 2025 een heel goed streven om naartoe te werken. Ook wij zijn voor een vergroting van het venstergebied en een vermindering van het aantal ontheffingen. Het belang van handhaving voor het genoemde level playing field is hierbij niet te onderschatten, en wij vinden cameratoezicht dan ook een goed idee zolang er geobserveerd wordt binnen de kaders van de privacywetgeving in Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer