Woord­voering raads­ver­ga­dering 25 januari


25 januari 2017

1-MINUUT INTERVENTIES

a De Wandeling - wensen en bedenkingen (collegebrief 14-12-2016)
Allereerst, dank aan het college en wijkteam zuid dat ze dit mooie initiatief hebben opgepakt en de initiatiefnemers hebben ondersteund! The Free Café was al een project waar we erg enthousiast over zijn u dus De Wandeling. Van dit soort projecten gaan onze groene harten sneller kloppen!

In de commissie leken wat partijen te vallen over de kosten die gevraagd zouden worden aan de gemeente voor aanleg van de Wandeling. Het gaat hier echter enkel om een eenmalige investering in de randvoorwaarden en wij zien dit juist als de aangewezen mogelijkheid om als Raad ook wat bij te kunnen dragen aan dit idyllische plan! Feit is dat De Wandeling de gemeente op jaarbasis juist geld bespaart aan onderhoud, ze neemt namelijk het beheer van het terrein binnen de boomsingel van 3600 m2 over. Het project is opgezet door groep vrijwilligers die gebruik maakt van hergebruikte materialen, waarmee het onmogelijk is om te voldoen aan de veiligheid- en hygiëne eisen van een officiële drinkwaterleiding, waardoor de gemeente dit beter aan kan leggen. Dit legde de wethouder ook duidelijk uit in de commissie, dank daarvoor.

De Wandeling zal wat ons betreft alleen maar positieve effecten hebben op onze samenleving en daarom zijn wij dan ook voor de gevraagd kosten en ontheffingen. Dit initiatief zal zorgen voor saamhorigheid, verschillende mensen die elkaar ontmoeten en het zal mensen leren over voedselverspilling tegengaan en het leven van een duurzaam leven.
Kortom, onze enige wens is dat De Wandeling doorgaat!

B MJOP fase 2 MartiniPlaza (raadsvoorstel 16-12-2016, 6085720)
In de commissie hebben we het ook al aangegeven; Bij grote bouw- of onderhoudsprojecten kunnen goede stappen gemaakt worden om milieu te besparen en duurzame materialen te gebruiken. Dat er daarom bij de aanbesteding ook gekozen wordt voor bedrijven en organisaties die dit ook belangrijk vinden, zien wij als iets positiefs. Zou hier in de aanbesteding meer de nadruk op gelegd kunnen worden? Ook in de optiek van social return?

Verder blijven wij het opvallend vinden dat er nu wordt gesproken over gedane visuele inspecties: er kunnen dus nog tegenvallers bijkomen. Maar is het niet een beetje raar dat we met projecten van dergelijke grootte het nu hebben over visuele inspecties? Had er niet beter van te voren al een grondige inspectie kunnen plaatsvinden? Zodat het college ook niet straks wellicht met een nieuwe aanbesteding vanwege de tegenvallers moet komen?

C Tracékeuze Fietsroute Plus Helperzoom
Zoals aangegeven in de commissie vinden wij dit een erg lastig onderwerp. Natuurlijk is het gebruik van de fiets belangrijk en willen wij dit als partij stimuleren. Al helemaal wanneer de Helperzoom drukker wordt door aanleg van de Helperzoomtunnel, is het belangrijk dat fietsers er veilig en prettig kunnen bewegen. Maar tegelijkertijd moet de functionaliteit van de Stedelijke Ecologische Structuur behouden blijven.

Want wat zien wij nu gebeuren? Natuur en dieren worden de dupe van iets moois als het stimuleren van fietsgebruik en dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn! We snappen dat indien bewoners de keuze wordt voorgelegd of ze een fietspad voor hun deur willen, of een parkeerplek voor hun auto, veel mensen voor het laatste kiezen. Maar is het dan niet juist onze taak, de taak van de gemeente, om verder te kijken dan particuliere belangen? Om te kijken naar overstijgende belangen? Om te kijken naar wat belangrijk is voor iedereen? En voor ons is dan heel duidelijk dat de ecologie de overkoepelende waarde is, die voor de gemeente het zwaarste zou moeten tellen in plannen zoals deze.

Daarom willen we de wethouder vragen of hij kan toezeggen of er in plannen in de toekomst eerder gekeken kan worden naar de impact van de plannen op de ecologie en bijvoorbeeld daarna de keuze wordt getoond aan bewoners. Graag een reactie hierop.

We zijn voor nu benieuwd naar de uitwerking van de voorgestelde tracé's en hoe er dan wordt omgegaan met de ecologie. Maar laat het duidelijk zijn dat dit zeker geen garantie is dat we vervolgens akkoord zijn met doorzetting van dit plan in de toekomst.

D Ontwerp bestemmingsplan herziening bestemmingsregels wonen (collegebrief 21-12-2016)
Goede brief waar wij weinig vragen of opmerkingen over hebben, duidelijke redeneertrant. De afwijkende regeling voor de Schildersbuurt is duidelijk. Om overlast te voorkomen lijkt ons dit een goede regeling.
In de commissie hebben we, in navolging van GroenLinks, onze bedenkingen geuit of dit ontwerp bestemmingsplan het wonen in Tiny Houses niet in de weg zit, maar de wethouder heeft aangegeven dit niet het geval zal zijn in de gebieden die het nu betreft. Wij horen het graag als dit toch anders blijkt te zijn.

E Maatregelenpakket (sociale) veiligheid openbaar vervoer; cash van de bus (collegebrief 9 december 2016)
We zien de nadelen en de onveiligheid van het cash op de bussen hebben en vinden het een goed plan om in alle bussen een pinautomaat te zetten. We zijn benieuwd of uit de pilot ook blijkt of er dan sowieso al minder cash is, omdat mensen met de pin kunnen betalen. Als dit het geval is, dan kunnen beide opties doorgaan – en is de veiligheid voor de chauffeurs verbeterd!

Discussiestukken

DEBAT
Het onderzoek wijst uit dat De meerderheid van de respondenten geen vertrouwen heeft in de besluiten van de gemeenteraad, en voelt zich niet vertegenwoordigd door de raad.

Wij denken dat het goed zou zijn dat meer mensen inspreken bij commissies en dat wij als raadsleden de mogelijkheden krijgen eventueel een vraag te stellen aan de inspreker. Zelf neem ik vaak de vraag vd inspreker over en ik denk dat dat een krachtige manier is om direct inspraak te hebben in een commissie. De terugkoppeling is er dan weer niet en wmb zou dat er wel moeten zijn. Ik kom hier straks nog op terug.

De respondenten doen suggesties om de betrokkenheid van Stadjers bij de gemeentelijke politiek te vergroten, zoals referenda, enquêtes en het organiseren van fysieke ontmoeting . Fysieke ontmoetingen zijn natuurlijk altijd mogelijk met individiuele raadsleden, maar enquetes hebben nogal eens de neiging sturend te zijn. Veel van onze waarden vinden we niet terug in de vraagstelling. (bijv. onderzoek naar levendigheid van de stad i.h.k.v. de koopzondag, we wilden vooral weten hoe de kleine ondernemers er naar kijken, of Lufthansa die oordeelt over Eelde)

b. Wat valt hieraan te doen? Niet alleen economische afwegingen in de vraagstelling meenemen, maar bijvoorbeeld ook ecologische of milieu overwegingen.. En de lijst objectief laten samenstellen..

c. Wat zijn andere suggesties? En een Referendum zien we als een te kostbaar instrument, de vraag is hoe dit vorm te geven. Wij zijn zelf als partij altijd goed benaderbaar. We zijn geen partij die de deuren langs gaat (het zogenaamde canvassen dat vinden wij te opdringerig). Maar politici dienen goed benaderbaar te zijn als een burger vragen heeft. Wij beantwoorden dan ook naar kunnen alle binnengekomen mails. Naar ons inziens gebeurt er al veel om de burger te betrekken, en we weten niet of naast Lets-Gro, openraad de gedane suggesties nog een extra toevoeging hebben. Toegankelijkheid en betrekken van de burger is ook mede een verantwoordelijkheid van de partijen zelf.

3. Raadsleden moeten zichtbaarder zijn, volgens veel respondenten. Er wordt gesuggereerd dat het raadswerk teveel op het stadhuis gebeurt (ellenlange vergaderingen) en te weinig in de stad (behalve in verkiezingstijd). Dan de vraag : Herkent u de gesuggereerde scheefgroei tussen vergaderen en contact met de stad?
Het werk van de raad is grotendeels vergaderen, daar ontkom je niet aan. Je ziet dat veelal rtvnoord en dvhn de taak heeft/ op zich neemt het gebeuren in de raad naar buiten brengen. Je ziet dat dit vaak met veel hiaten gebeurt en de media voornamelijk op conflict uit zijn. Partijen hebben daarom ook de taak zelf hun woordvoeringen goed naar de achterban uit te brengen en hier zou het live streamen van de vergadering een goed idee voor kunnen zijn, om meer bewoners van onze gemeente bij de vergadering te betrekken. We zouden via Facebook de vergaderingen kunnen uitzenden via een live stream . Op dit moment zijn er weinig kijkers. Als er meer kijkers zouden zijn dan, zijn de leden misschien zich ook meer bewust de vergadering levendig te houden.

Om de raadsvergadering toegankelijker te maken voor bewoners en om bewoners meer te betrekken hierbij zouden we de raadsvergaderingen kunnen live streamen over Facebook. Dan krijgen volgers van gemeente Groningen een notificatie wanneer de raad begint en kunnen ze live meekijken en reacties achterlaten etc. wat de betrokkenheid bij de raad kan vergroten!

d. Wat vindt u van de suggesties die door de respondenten zijn gedaan (hst 3 en 4)? Er is de suggestie gedaan ‘’Geen geld uitgeven aan enorme prestigieuze projecten, wat minder prestige projecten en wat meer naar de burgers luisteren’ Met dat eerste zouden we alvast kunnen beginnen!

4. Het inspreken in commissie of raad gaat blijkbaar niet altijd naar tevredenheid. De inspreektijd zou te kort zijn en er zou te weinig met de inspraak gedaan worden in het vervolg van de behandeling. Is dit een herkenbaar en/of terecht signaal? Dat is herkenbaar. Maar wellicht dat de spreektijd afgebakend moet worden. Misschien zou een inspreker ad hoc meer spreektijd kan krijgen als een commissie lid daar tijdens de commissie aan de voorzitter om verzoekt. (Dus goedkeuring geven voor een extra minuut als de tijd op dreigt te raken). Ook vooraf de woordvoeringen beschikbaar hebben, helpt behoorlijk. Wij vragen daar soms insprekers ook expliciet om.

Dan de vraag Hoe ik oordeel over mijn eigen rol het afgelopen jaar bij het gebiedsgericht werken? Goed. We hebben meegedaan aan de open raad, twee initiatieven geadopteerd en hebben ook contact met burgers en bewoners omtrent zaken als bijvoorbeeld zuidelijke ringweg/ bomenkap. Destijds met de zuidelijke ringweg hebben we zelfs samen met bewoners moties samengeteld. We deden het al goed.

Ook antwoorden op door ons gestelde schriftelijke vragen, bespreken we achteraf altijd met belanghebbenden en geïnteresseerden. Tenslotte nog refererend aan de insprekers van vandaag, kan ik beamen dat wij actief geluisterd hebben naar bewoners uit Selwerd en Paddepoel en i.t.t. de meeste anderen hebben wij wel hun suggesties 1 op 1 over genomen. Ik wil dan ook mijn lof uitspreken over hoe de burgers daar geparticipeerd hebben. W.m.b. een goed voorbeeld van hoe burgers betrokken zijn bij hun buurt. Jammer dat het niet het gewenste resultaat heeft behaald, maar goed dat er wel een deel van hun suggesties is overgenomen.

2e termijn:
Hoe oordeelt u over de opzet (doelen/acties) per experiment?
Gebiedsgerichte werken: hier hebben we weinig op aan te merken. Het raadsvoorstel met de vijf experimenten lijkt ons prima.

Het voorstel over de corporatieve wijkraad is in de lijn zoals we hebben aangegeven in de commissie, namelijk deelname door loting zodat ook minder mondige mensen aan bod komen. Wel vinden we dat de raadsleden niet geloot moeten worden, maar dat dit afgevaardigden van partijen moeten zijn. Ook denken we dat een wijkraad zelf moet kunnen beslissen over een aantal bevoegdheden (of advies geven) binnen kaders die de gemeenteraad opstelt.

Experiment A-Kwartier: wij vinden dat de bewoners niet de overhand mogen krijgen als het gaat over het bespreken van overlast situaties, aangezien dit probleem nu gebied overstijgend is geworden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer