Woord­voering Ruimte & Wonen 18 januari


18 januari 2017

B.1 Exploitatiebegroting Uitvaartcentrum Crematorium Hoendiep (raadsvoorstel 16-12-2016) Ontwerpbestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep (collegebrief 15-12-2016)
Wij erkennen de behoefte aan een kwalitatief goed centrum waarin allerlei mogelijkheden op één locatie samenkomen.Omdat er momenteel ook een ander initiatief voor de vestiging van een crematorium in Tynaarlo speelt lijkt het risico vergroot. Echter geeft Algemeen Belang aan dat door de overname door DELA een groot aandeel in de markt in handen ligt. Maar dit is volgens ons niet per se een overtuigende redenatie.

Met brede interesse hebben de we onderzoeken gelezen naar de ecologische waarden van het gebied. Ten eerste, goed dat er zo’n breed onderzoek al is uitgevoerd. Op sommige punten is nog onduidelijkheid, zoals het bestaan van vliegroutes van vleermuizen. Wij wachten de resultaten van dit onderzoek naar de aanwezigheid van routes graag af. Is al bekend wanneer we hier de resultaten van kunnen verwachten? Graag reactie van de wethouder.

Goed te horen dat er tijdens de realisatie rekening gehouden wordt met een eventuele kwetsbare periode van de verschillende diersoorten. Dat kan onder de zorgplicht worden gerekend. Als vanzelfsprekend volgen wij de conclusies en aanbevelingen van de natuurtoets en het onderzoek van Altenburg en Wymenga, hoe staat het college daar in? Neemt het college de aanbevelingen over, uit beide onderzoeken. Bijvoorbeeld als het bijvoorbeeld gaat over de poelkikker (ook in het geval van baggerwerkzaamheden? Ook hier graag een reactie van de wethouder op. Hetzelfde geldt voor de baggeraanbevelingen op zich, qua materiaal en methode. Worden deze adviezen ook gevolgd?

Daarnaast heeft verlichting natuurlijk zijn uitwerking op de omgeving. Direct achter de locatie begint een ecologische verbindingszone. Van kunstlicht ondervinden soorten hinder. Hierdoor gaat er een externe werking uit van het aanbrengen van verlichting op het terrein indien die uitstraalt op de omliggende ecologische zones. Zal hier rekening mee worden gehouden? Hetzelfde geldt voor het zorgen voor een goede erfafscheiding zodat recreatie echt via de bestaande paden zal lopen.

Als laatste sluit ik af met een positief puntje. Naast de mogelijke negatieve gevolgen kent het plan ook een positieve werking voor de natuur. Zo wordt er gesproken over groene daken waar wij groot voorstander van zijn.

B.2 Ontwerpbestemmingsplan herziening bestemmingsregels wonen (collegebrief 21-12-2016)
Met het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen worden de te ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden gewijzigd, daar waar het mogelijk is kamers en kleine appartementen te blijven toevoegen. Het facetbestemmingsplan bestrijkt de 16 wijken/plangebieden waar de druk op de particuliere woningvoorraad het grootst is. Voor de Schildersbuurt is een enigszins afwijkende regeling opgenomen. Van de inspraakprocedure is een verslag gemaakt. Uw inbreng kan worden meegenomen in definitieve raadsvoorstel dat u in het vroege voorjaar van 2017 zal worden aangeboden.

Goede brief waar wij weinig vragen of opmerkingen over hebben, duidelijke redeneertrant. De afwijkende regeling voor de schildersbuurt is duidelijk. Om overlast te voorkomen lijkt ons dit een goede regeling.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer