Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 26 september 2018


26 september 2018

1-MINUUT INTERVENTIES

7a Vaststelling omgevingsvisie The Next City (raadsvoorstel 12-7-2018, 7049804)

Ingestemd met Raadsvoorstel


b Jaarwisseling 2018-2019 (collegebrief 6-9-2018)

Dankuwel voorzitter. Zoals u weet zijn wij als Partij voor de Dieren voorstander voor een compleet verbod op consumentenvuurwerk. Dat zit er nog even niet in. Daarom zijn wij mede-indieners van de GroenLinks motie om een gemeentelijke vuurwerkshow te organiseren, wat hopelijk de hoeveelheid consumentenvuurwerk aanzienlijk terugdringt. Daarnaast dienen wij zelf nog een motie in over de milieu-effecten van vuurwerk. De fijnstof en zware metalen die vrijkomen bij het afsteken van vuurwerk worden tot nu toe steeds niet meegenomen in de analyses, en dat zien wij graag anders. Dankuwel.

Motie ingediend: Milieuschade door Vuurwerk Inzichtelijk. Ingetrokken na uitleg van de wethouder.

Motie van GroenLinks: Vuurwerkshow jaarwisseling, ingestemd, mede-ingediend

d Invoering vergunningstelsel kamerverhuur, kleine appartementen, bemiddelingsbedrijven (raadsvoorstel 20-7-2018)

Motie Student & Stad, Worst/Kaas Scenario: Ingestemd en mede-ingediend

Raadsvoorstel ingestemd

e Haalbaarheidsonderzoek basisbaan in Groningen (collegebrief 20-6-2018)

Geen woordvoering

Motie SP Onderzoeken Uitbreiden Participatiebanen: Niet gesteund

Motie SP Onderzoeken Armoedeval: Gesteund

8 DISCUSSIESTUKKEN

a Voorlopig Ontwerp revitalisering Stadhuis (raadsvoorstel 31-08-2018,

Dankuwel voorzitter. We worden geconfronteerd met het feit dat de kosten in de voorbereidingsfase fors gaan toenemen. Voordat het verbouwingsproces begint, hebben we al bijna 2 miljoen uitgegeven. We komen dan mogelijk in een situatie, zoals we bij vele andere bouwprojecten hebben gezien, dat we zoveel hebben uitgegeven, dat er een ‘point of no return’ wordt bereikt. We kunnen dan straks niet meer terug, alleen duurdere opties worden nog de mogelijkheid. Dat is een scenario waar we niet naar toe willen.

Wij zullen NIET met dit raadsvoorstel instemmen. Het lijkt ons dat deze 8 ton aan extra voorbereiding uit het vastgestelde budget van de 15 en halve miljoen gehaald moet worden. Dit is het bedrag dat de raad voor dit project heeft bestemd. Indien het niet binnen dit budget past, zullen we in moeten gaan zetten op een versoberde uitvoering van de werkzaamheden aan het stadhuis. Voor ons zijn daarin, duurzaamheid, een goed binnenklimaat en een energieneutraal gebouw, de belangrijkste elementen. Graag zien we in het uitvoeringsplan een aanbod van versoberde opties terug, daarom staan wij ook op de motie van de SP en CDA hierover.

Raadsvoorstel: Niet ingestemd

Motie SP & CDA: Motie scenario’s Stadhuis binnen budget. Ingestemd, mede-ingediend

Motie 100% Groningen over verplaatsen bepaalde functies Stadhuis: Gesteund

b Verkenning nieuw muziekcentrum (raadsvoorstel 11-07-18, 7047860)

Dankuwel voorzitter. In de commissie hebben we al gepleit voor het renoveren van de huidige Oosterpoort in plaats van te kiezen voor nieuwbouw, in verband met de kosten. Het debatje dat daaruit voortkwam hoeven we hier niet over te doen. Het is duidelijk dat renovatie niet alle knelpunten kan oplossen en ook niet alle ambities van een nieuw muziekcentrum kan waarmaken.

Toch zien wij in het rapport van Draaijer + Partners dat renoveren zeker mogelijk is, en dat bij renovatie in etappes geen tijdelijke huisvesting nodig is. Om tot een goede en gegronde vergelijking te kunnen komen met de business cases voor nieuwbouw is het in onze ogen dan ook wenselijk om óók voor het scenario van renovatie een business case uit te werken. Hiertoe dienen wij een amendement in. Dankuwel.

Amendement ingediend: Renoveren kan je leren. Verworpen

Amendement SP: Gesteund, mede-ingediend

Raadsvoorstel: Niet ingestemd

c Voortgang Aanpak Ring Zuid (collegebrief 18-09-2018)

Dank u voorzitter en ook dank aan de insprekers.

Zonder de woorden te herhalen kan ik zeggen dat wij de meeste zorgen van de insprekers delen. Dat het een erg moeilijk plan is, was te verwachten en voor mij altijd duidelijk, maar dat wij als raad niet goed op de hoogte gehouden zouden worden van de voortgang en van de problemen vind ik een serieuze zaak. Mijn vraag aan de wethouder is dan ook; wat zijn de problemen, wat is de status nu en wat kunnen wij nog verwachten?

De stuurgroep, heeft aangegeven dat geen grote ‘zichtbare’werkzaamheden worden uitgevoerd tot december, echter de voorbereidende werkzaamheden gaan door. Dit terwijl het ontwerp van de ringweg en daarmee het definitieve traject wat nodig is voor de daadwerkelijke ringweg zelf –en- de werkruimte die nodig is om de ringweg aan te leggen, niet bekend is. Zeker dat laatste zal ook mede bepalen hoeveel houtopstand en bomen zullen moeten worden gekapt. Op dit moment lijkt het absoluut niet duidelijk of alle houtopstanden en bomen gekapt moeten worden, omdat men veel zaken niet weet. De steeds toenemende vertraging, een planning zonder einddatum, maakt ook dat de stad veel groen voor langere tijd wordt onthouden. Er is al enorm veel gekapt en meerdere gebieden rond de ZRW lijken kaal gekapt. Wat vindt de wethouder ervan dat de voorbereidende werkzaamheden inclusief bomenkap wel doorgaan zonder zicht op de rest van de werkzaamheden en planning?

Ik hoef u niet te vertellen dat wij, zodra wij doorkregen dat de plannen voor de ZRW niet die plannen bleken die wij dachten dat het zou zijn, onze steun 4,5 jaar geleden hebben ingetrokken.

Ik kop hem alvast in; dat was toevallig vlak voor de verkiezingen en dat is mij niet in dank afgenomen door collega raadsleden destijds.

Het is nu wéér vlak voor de verkiezingen en ik hoor meerdere partijen ook klagen over de ZRW. Logisch! Het is ook niet pluis! Verkiezingsretoriek? Ik denk het niet en ben blij te zien dat we er na 4 jaar niet meer alleen voor staan!

Motie SP: Gesteund, mede-ingediend

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG VAN ONS

Dankuwel voorzitter. We hebben vandaag meerdere voorstellen goedgekeurd waarmee we als Groningen voorop lopen in Nederland: de continuering van onze bed-bad-broodvoorziening, het verbod op rookgassen in onze APV, en het vergunningstelsel voor kamerverhuur.

Er wordt gezegd dat een goed voorbeeld doet volgen. Laten wij dan ook een prachtig voorbeeld volgen. Enkele weken geleden heeft de gemeente Utrecht zich aangesloten bij de Eet Geen Dierendag van Wakker Dier. Het principe is heel simpel: op werelddierendag, op 4 oktober wordt er in de gemeentelijke kantines en restaurants geen vlees of vis geserveerd, en dit wordt ook actief naar buiten gedragen op sociale media.

Hoe mooi zou het zijn als wij als gemeente Groningen ons hier ook bij aansluiten? In het teken van dierenwelzijn en klimaatverandering, maar ook in het teken van Healthy Ageing. Een dag zonder vlees of vis, gemeentebreed, daartoe dienen wij deze motie in. Dankuwel.

Motie ingediend: Eet Geen Dierendag. Verworpen

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 100% GRONINGEN

Gesteund

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG STUDENT & STAD

Gesteund, mede-ingediend

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Beheer & Verkeer, 19 september 2018

Lees verder

Woordvoering Commissie Onderwijs & Welzijn, 3 oktober 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer