Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 19 september 2018


19 september 2018

B1 Wijziging APV - verbod rookgassen (raadsvoorstel 20 juli 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Een mooi voorstel ligt voor ons, waarmee Groningen een voortrekkersrol speelt in Nederland om rookhinder tegen te gaan. Wij kunnen het voorstel dan ook steunen, maar hebben toch gepiept vanwege het punt van handhaving. Alhoewel ook wij zeker de nodige inzet vanuit de aanvragende organisaties zelf verwachten, zoals wordt gesteld, is dit in de praktijk vaak niet voldoende.

Ik had hetzelfde voorbeeld als de heer Blom van de VVD: ik werk zelf ook in het UMCG, en alhoewel er daar rondom de ingangen al een jaar of twee rookvrije zones zijn aangewezen en dit ook kenbaar wordt gemaakt met borden, en er voor de hoofdingang zelfs een koord voor de rookvrije zones is gespannen, staan er nog dagelijks mensen te roken omdat er niet voldoende wordt gehandhaafd. De vraag is dus of deze APV wijziging mensen wel genoeg in de mogelijkheid stelt om zelf, door elkaar aan te spreken, te handhaven.

Een BOA of agent die een waarschuwing geeft is een stuk imponerender dan private beveiliging vanuit de instantie zelf of een bordje. Behoort structurele of semi-structurele handhaving echt niet tot de mogelijkheden?

Wethouder: De benadering die we willen kiezen blijft bottom-up. We zien dat normstelling uitmaakt, dat mensen dat gedrag gaan vertonen. Op het moment dat je een formeel verbod instelt zijn mensen eerder geneigd zich er aan te houden. Wij verwachten niet dat het instellen van deze APV zal leiden tot grote handhavingsverzoeken. Als blijkt dat mensen blíjven roken ondanks de grote inspanning van de organisaties zelf, dan kunnen wij ons voorstellen dat we (wellicht eenmalig) een handhavingsactie inzetten.

B2 Proeftuinen aardgasvrije wijken Paddepoel & Selwerd (collegebrief 4 juli 2018)

Dankuwel voorzitter. Het is erg mooi dat twee Groningse wijken meegenomen worden in deze landelijke pioniersregeling voor aardgasvrije wijken. Wij zijn benieuwd naar het uiteindelijke bedrag dat we als gemeente zullen ontvangen om in Selwerd en Paddepoel mee aan de slag te gaan. Ook kijken we reikhalzend uit naar de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden van straatwarmtenetten en buurtwarmtecoöperaties.

Het is voor de Partij voor de Dieren belangrijk dat de kosten voor onze noodzakelijke energietransitie niet komen te liggen bij mensen die extra lasten niet kunnen ophoesten. Alhoewel dit ook in het stuk wordt benadrukt, hebben wij nog wel een praktische vraag over het inzetten van de genoemde middelen bij de onrendabele top bij “particulieren en mensen met alleen een kookgas- aansluiting”. Uit het stuk is niet duidelijk of het hierbij enkel zou gaan om het vervangen van het net, of ook van de keukenapparatuur. Want een gemiddelde inbouw inductiekookplaat kost al gauw 300 euro exclusief installatiekosten, dat is nogal een fors bedrag voor mensen met een kleine portemonnee. Dankuwel.

Wethouder: Insteek is om van aardgas af te komen - onderdeel van het project is inderdaad ook de keukenapparatuur. Mensen moeten een deel van de kosten zelf dragen - je geeft ze de gelegenheid om voor hetzelfde tarief als een CV-ketel van het aardgas af te komen. We gaan voorkomen dat alleen mensen die nu de middelen voorhanden hebben mee kunnen doen - gespreid betalen.


B3 Start opstellen OV-visie (collegebrief 18 juli 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Kan de wethouder ingaan op zijn vragen? We hebben de komende jaren heel wat te beslissen over openbaar vervoer in onze gemeente, en het is goed dat daar nu al mee wordt begonnen. Wij steunen de genoemde mogelijkheden om de knelpunten van het netwerk op te lossen, zoals een betere spreiding van les- en werktijden en nog meer inzet op ketenmobiliteit, maar vragen ons net als de CDA-fractie af hoeveel winst hier nog te behalen valt.

Toch denken wij dat een systeemsprong qua OV onvermijdelijk is. De vraag is niet of, maar wanneer, we toch weer moeten gaan kijken naar bijvoorbeeld een tram of lightrail.

Wat we als fractie verontrustend vinden is dat de gemeente bij het punt van inclusiviteit, de bereikbaarheid van de stad voor mensen die minder mobiel zijn haast lijkt af te willen schuiven op verzorgingstehuizen en zorgverzekeraars. Alhoewel deze wellicht een rol kunnen spelen vindt de Partij voor de Dieren het niet meer dan logisch dat de gemeente de eindverantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat al haar inwoners met openbaar of publiek vervoer kunnen komen waar ze moeten zijn. Zeker met de ambities die Groningen heeft om een toegankelijke en inclusieve stad te zijn.

Het nader uitwerken van een diepgaande OV-visie waarin ook alle voorgaande onderzoeken wordt gecombineerd en waar nodig extra onderzoek wordt verricht lijkt ons zeer vruchtbaar en noodzakelijk om de uitdagingen goed aan te kunnen. We zijn benieuwd naar het vervolg, dankuwel.

Wethouder: We kunnen niet op een zuiver economisch-commerciële insteek besluiten welke lijnen we opheffen op basis van reizigersaantallen - lijnen hebben ook een sociale functie en daar is ons OV-systeem eigenlijk ook nauwelijks op ingericht. Gemeente wil het niet afschuiven maar wou met deze brief prikkelende vragen stellen en dat is gelukt.

B4 Stand van zaken toekomstvisie warenmarkt (collegebrief 16 mei 2018)

Ja dankuwel voorzitter, en dank ook aan iedereen die afgelopen zaterdagochtend heeft bijgedragen aan het leuke en smakelijke werkbezoek aan de markt. Het uiteindelijke voorstel voor de toekomst van de warenmarkt kan rekenen op de steun van de klankbordgroep en de meerderheid van de marktondernemers, en ook van ons. Voorts sluiten wij ons graag aan bij de vraag van GroenLinks over de Ommelandermarkt. Dankuwel.

Wethouder: Gaan in gesprek met organisatoren van Ommelandermarkt

Interessant voor jou

Woordvoering Extra Commissie Onderwijs & Welzijn, 18 september 2018

Lees verder

Woordvoering Raadsvergadering, 26 september 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer