Woord­voering Extra Commissie Onderwijs & Welzijn, 18 september 2018


18 september 2018

B1 Onderzoek Rekenkamercommissie 'Subsidiëring onder controle' (raadsvoorstel 22-06-18)

Dankuwel voorzitter, en dank aan de rkc voor dit onderzoek. Het is goed om te lezen dat de twee voorbeelden van de supportersgroep en Wijert Welzijn de uitzondering waren, en niet de norm. De Partij voor de Dieren kan de conclusies die het onderzoek trekt steunen. Ook zijn wij blij met de nieuwe mogelijkheid subsidieontvangers een boete op te leggen in plaats van de subsidie gelijk stop te zetten, helemaal nu uit de data van 2017 al zichtbaar is dat dit zijn vruchten afwerpt. Voorts sluit ik me aan bij de vraag van mevrouw Bloemhoff van de PvdA. Dankuwel.

Wethouder: We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om kleine subsidieaanvragen te vereenvoudigen, op basis van vertrouwen en mogelijk controle achteraf.

B2 Vensterscholen Groningen (collegebrief 29-06-18)

Dankuwel voorzitter, en dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie terugblik op onze Groningse Vensterscholen. Het is bijvoorbeeld echt fantastisch om te lezen dat de kinderen van de leerlingenraad van de Swoaistee in Lewenborg actief hebben bijgedragen aan het vergroenen van hun schoolplein. Ook de inzet die vanuit de Vensterschool in De Wijert wordt getoond voor duurzaamheidseducatie is bewonderenswaardig.

Wij delen voorts het belang van continuïteit van financiering dat de Monitor heeft opgeleverd, met name als het gaat om het aanbieden van activiteiten. Ook snappen en steunen wij de wensen van de structurele financiering van brugfunctionarissen.

Wij hebben één vraag. Bij de Monitor Vensterschool blijkt uit de 3e en meest recente meting, dat het Pedagogisch Fundament, wat grotendeels bestaat uit de gezamenlijke visie voor de Vensterschool, lager wordt beoordeeld dan in de eerdere twee metingen. Dit terwijl even later ook wordt gesteld dat visievorming juist het meest structureel is geborgd binnen de vensterscholen, onder andere omdat het weinig extra geld kost. Hoe verhouden deze twee punten zich tot elkaar? Dankuwel.

Wethouder: Binnen nu en twee weken krijgen wij de resultaten van het onderzoek naar ouderbetrokkenheid.

B3 Voorlopige gunning gebiedsondersteuningsnetwerk (collegebrief 27-07-18)

Dankuwel voorzitter. Ik kan me aansluiten bij de woorden van mijn voorganger, mevrouw Bloemhoff van de PvdA. (Betreffende het proces en het vervolg daarvan)

Wethouder: De aanbieders zijn druk bezig met het regelen van de zorgcontinuïteit. Er wordt in principe vanuit gegaan dat cliënten kunnen blijven zitten waar ze zitten - als de onderaannemer bij de hoofdaannemer gecontracteerd wil worden dan. Zo niet, dan gaan we met de cliënt kijken wat het alternatief is. De komende maanden wordt het personeel in de nieuwe werkwijze opgeleid. Er is al veel voorinformatie opgehaald, mede waardoor de aanbieders zo goed matchten met onze vraag. De hulplijn is te vinden achter 14 050. De naam, daar gaan de partijen zelf over: in twee gebieden gaat het ‘Ben in de Buurt’ heten. De biedingen zijn niet openbaar - bedrijfsgevoelige informatie. Even kijken wat we van hen kunnen leveren - hoe we kun aanpak kunnen vertalen naar een publieksversie. Innovatie zit inherent in het systeem, maar wel met een budgetplafond. Misschien dat deze GON discussie, als het succesvol blijkt, in de toekomst opnieuw komt in het kader van de Jeugdzorg.

B4 Bespreekpunten n.a.v. beantwoording vragen PvdA over toenemende ongelijkheid onderwijs (collegebrief 04-06-18)

Dankuwel voorzitter, en dank aan de PvdA fractie voor deze bespreekpunten. Wij kunnen als Partij voor de Dieren extra investeringen in onderwijshuisvesting om onder andere de kansenongelijkheid tegen te gaan steunen, maar zijn niet van mening dat hierbij standaard gekeken moet worden naar nieuwbouw, waar in het stuk toch de nadruk op ligt. De bouw van de Oosterparkschool was ook nodig omdat beide schoolgebouwen hun grenzen bereikten. Over het algemeen zien wij meer in renoveren en opknappen dan nieuwbouw, om zaken zoals het binnenklimaat en de capaciteit aan te pakken.

Als verbouwen echt geen optie meer is om bij bestaande scholen de problemen op te lossen en er toch nieuwbouw gepleegd moet worden, dan zien wij inderdaad wel wat in het plan dat de PvdA voordraagt om hierbij scholen, vanzelfsprekend met instemming van de scholen zelf, samen te voegen in hetzelfde gebouw. Vanzelfsprekend energieneutraal, circulair en natuurinclusief, in dat geval. Dat deze nieuwe scholen dan ook architecturale, esthetische hoogstandjes moeten zijn onderschrijven wij echter niet. Dankuwel.