Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 12 september 2018


12 september 2018

B1 Verkenning nieuw muziekcentrum (raadsvoorstel 11-07-18)

Dankuwel voorzitter, en dank nog aan de organisatoren van de technische sessie afgelopen maandag. Als Partij voor de Dieren hebben wij in principe altijd welwillend tegenover de bouw van een nieuwe Oosterpoort, of beter gezegd, een nieuw muziekcentrum, gestaan. Het einde van de levensduur van de huidige locatie komt in zicht en de kansen die nieuwbouw met zich meebrengt zijn erg mooi. Daarom steunden wij eerder dit jaar ook het plan van aanpak om nieuwbouw verder te verkennen. Ook op de raadsexcursie naar voorbeelden van nieuwe poptempels elders in het land konden we zien wat zo’n mooi nieuw muziekcentrum zou kunnen toevoegen aan de stad.

En toen kwamen de prijskaartjes in zicht. En daar zijn we eerlijk gezegd nogal van geschrokken. 145 tot 170 miljoen euro aan stichtingskosten, met dus een hele reeks aan kosten nog buiten beschouwing gelaten, die samen met de overspannen bouwmarkt het totaalbedrag zomaar richting de 200 tot 250 miljoen zouden kunnen doen schieten, de CDA fractie zei het ook al. Zo’n enorm bedrag staat in onze ogen niet meer in verhouding tegen de kansen en hogere ambities die nieuwbouw met zich meebrengt.

Een Groningen zonder Oosterpoort kan echter niet. Het NNO en ESNS hebben hun thuisbasis nodig, en ons brede en internationale cultuur- en muziekaanbod maakt Groningen mede tot de fantastische stad die het is. Wij kiezen als fractie dan ook voor renovatie van het huidige pand. Het is waar dat bij renoveren enkele onoplosbare problemen blijven bestaan, met name rondom de logistiek en de capaciteit. De vraag is echter of deze problemen ons als stad een extra 100 miljoen euro waard zijn, terwijl dat geld op andere plekken veel harder nodig is. Denk hierbij aan het verduurzamen van ons woningbestand, inzet op handhaving, een hogere BORG-norm, en het klaarmaken van de stad voor klimaatverandering door het toevoegen van extra groen en water.

Bij renoveren gaat onze voorkeur uit milieuoverwegingen dan ook eerder uit naar renoveren in etappes van 4 tot 5 maanden per jaar, zonder de noodzaak van tijdelijke huisvesting. Graag zien wij deze mogelijkheid verder uitgewerkt in het vervolgonderzoek. En vergeet niet dat ook juist renoveren positieve kanten kent die nieuwbouw niet heeft: de Oosterpoort blijft op de vertrouwde locatie in de stad, die mensen al sinds de jaren 70 in hun hart hebben gesloten, en kan wegens de nabijheid de banden met het conservatorium goed onderhouden.

Wie hebben nog één vraag aan het college, of meer een verzoek om uit te werken in vervolgonderzoek. Als, zoals wordt gesteld, bij de renovatie alleen de draagstructuur wordt behouden, dan zien wij kansen om in de Grote Zaal een aantal vaste zitplekken te vervangen door extra staruimte. Hierdoor zou wellicht de capaciteit omhoog kunnen naar 2000 personen bij popconcerten, wat marketingtechnisch net wat meer kansen biedt dan 1800.

Wethouder: Renovatie lijkt goedkoper qua stichtingskosten. De rest van Europa en Nederland groeit gewoon door met de kwaliteit van popzalen. Dan heb je een kwalitatieve en een commerciele impact. Hoe houdbaar is zo’n gerenoveerde zaal? Veertig jaar of blijkt goedkoop later duurkoop later? Misschien kan je inderdaad een zaal van 2000 stoelen maken, maar dat valt in het niet vergeleken met 3000.

Elke locatie die wij voorstellen heeft zijn voor en zijn nadelen.

Het is niet zo dat als nu dit voorstel wordt aangenomen dat het dan wordt uitgewerkt en het stikken of slikken is voor de raad - ze worden op elk punt aan de pols gehouden.

B2 Proces kadernota cultuur (collegebrief 17-07-18)

Dankuwel voorzitter. Vlak voor het reces werd de raad uitgenodigd in het Grand Theatre om daar in gesprek te gaan met allerlei cultuuraanbieders in de stad en regio. Een van de meest genoemde opmerkingen daar was dat alle culturele instanties zich opgejaagd voelden door de korte subsidie- en begrotingscyclus van slechts vier jaar. Het is daarom erg goed om te lezen dat het college de ambitie heeft om “continuïteit te waarborgen en instellingen de kans wil geven hun plannen zo goed mogelijk uit te voeren” door middel van een 8-jarige kadernota voor cultuur. Dit voornemen kan op de steun rekenen van de Partij voor de Dieren. Wel hopen wij dat op het lichte herijkpunt na vier jaar ook nieuwe instellingen de kans krijgen zich aan te melden voor subsidie. Wat betreft de rol van de kunstraad sluit ik me aan bij de woorden van mijn buurman van de ChristenUnie. Dankuwel.

Wethouder: Elke acht jaar nieuwe kadernota - elke vier jaar herijking. Dan wordt er ook kans gegeven voor vernieuwing. Cultuurpijlers zouden voor acht jaar hun beschikking moeten krijgen - niet elke cultuurinstantie dus. Tussentijds bijsturen kan. Eerste of tweede kwartaal 2019 valt ook de beslissing over hoe we omgaan met incidentele subsidies.

B4 Eindevaluatie aanpak problematische jeugdgroepen (collegebrief 29-06-18)

Aangesloten bij woordvoering GroenLinks in verband met de spreektijd

B5 Bespreekpunten n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen van PvdA en PvdD over sluiting Testlab Noord-Nederland (collegebrief 20-06-18)
Op grond van de collegebrief: “Beantwoording schriftelijke vragen ex art.41 RvO PvdA en PvdD over
sluiting Testlab Noord-Nederland” (Nr. 6989642, 20-06-2018), opgesteld door Wesley Pechler
(PvdD) en Maarten van der Laan (PvdA), ingediend door Gerjan Kelder (PvdD) en Maarten
van der Laan (PvdA)

Op 21 mei 2018 hebben de fracties van de PvdA en PvdD in gezamenlijkheid schriftelijke
vragen aan het college gesteld over de sluiting van het Testlab Noord-Nederland. Wij maken
ons namelijk zorgen over de beschikbaarheid van goede en laagdrempelige SOA-tests voor
onze inwoners.

Het aantal SOA’s onder risicogroepen is in het jaar 2017 toegenomen. De preventieve
werking van de goede en goedkope testvoorziening Testlab is door bezuinigingsmaatregelen
van de GGD weggevallen. Gezien haar financiële situatie hebben wij begrip voor het besluit
van GGD Groningen. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de toegankelijkheid van SOAtests
voor stadjers en de mogelijke gevolgen hiervan op de seksuele gezondheid van de stad.
Het college geeft aan dat zij verwacht dat de populariteit van Testlab voornamelijk te maken
had met de anonimiteit, en niet zozeer met het feit dat het een gratis service was. Wij zijn
echter overtuigd dat deze veronderstelling in een stad als Groningen, met veel studenten op
een beperkt inkomen en veel mensen met lage inkomens, niet opgaat en dat de hoogte van
de kosten wel degelijk invloed heeft op of een persoon ertoe verkiest wel of niet een SOAtest
te ondergaan.

Het college geeft ook aan dat er voldoende testalternatieven bestaan: de huisarts (niet
gratis), zelftests (niet gratis) en inloopspreekuren en consulten bij de GGD/Sense Noord
Nederland. Uit navraag blijkt dat deze inloopspreekuren bestaan uit 12 plekken per maand
voor sekswerkers, en 12 plekken per maand voor mannen die seks hebben met mannen
(MSM). Daarnaast is er de mogelijkheid tot het inplannen van een consult, welke niet alleen
bestaat voor deze twee risicogroepen, maar als algehele vangnetfunctie. Dit zorgt er voor
dat er een gemiddelde wachttijd is van 2 weken en er soms zelfs geen consult ingepland kan
worden.

Daarom gaan wij graag in discussie met de raadscommissie onderwijs en welzijn over dit
thema. Hiertoe hebben wij de volgende bespreekpunten geformuleerd:

1. Delen de overige fracties de standpunten van de PvdA en de PvdD, zoals
geformuleerd in de door ons opgestelde schriftelijke vragen en het onderhavige
document?
2. Hoe beoordelen de fracties de toegankelijk van testvoorzieningen voor risisogroepen
in Groningen?
3. Dient het stadsbestuur volgens de fracties maatregelen te nemen ten einde meer
toegankelijke testvoorzieningen te realiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?
4. Delen de fracties de analyse dat de kosten van een SOA-test een rol kunnen spelen
bij het uitstellen of afstellen van een SOA-test?
5. Vinden de fracties dat er voor risicogroepen met een kleine portemonnee een
alternatieve regeling getroffen moet worden?

Samenvatting overige fracties: Student & Stad en SP deelden onze visie, de overige partijen waren het eens met de argumenten van het college. Het onderwerp komt in de winter nogmaals voorbij.