Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 27 juni 2018


27 juni 2018

1-MINUUT INTERVENTIES

7a: Groningen de Onderwijsinnovatiestad van Nederland

Dankuwel voorzitter. Zoals wij in de commissie ook al aangaven, zien wij deze onderwijsinnovatie als kans om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dit mag echter inderdaad wel wat duidelijker uitgelicht worden, daarom zullen wij de motie van de PvdA over kansengelijkheid ook steunen.

7b: Actieplan Sociale Huur

Dankuwel voorzitter. Wij kunnen ons over het algemeen vinden in dit actieplan sociale huur. Wel vinden wij net als de SP dat er niet te lichtzinnig gedaan mag worden over de sloop van woningen. Renoveren heeft bij ons altijd de voorkeur, ook uit aspect van duurzaam gebruik van grondstoffen. Daarom zullen wij de motie van de SP hierover ook steunen. Daarnaast willen we nogmaals aandacht vragen voor de mogelijkheid van het gebruiken van leegstaande bedrijfspanden, om nieuwe woningen te realiseren.

7c: Realisatie Ontwikkeling Afspraakbanen

Dankuwel voorzitter. Het kabinet heeft plannen omtrent loondispensatie. Bij loondispensatie krijgt de werknemer te maken met de sociale dienst en mag deze tot maar 70% van het minimumloon verdienen. Als de loonkostensubsidie vervalt krijgen deze mensen minder geld voor hetzelfde en werk en worden ze gedegradeerd tot tweederangs werknemer. Dit is een ontwikkeling die we niet graag zien gebeuren. We zijn blij dat het college afstand neemt van deze plannen van het kabinet. We staan op de motie van de SP hierover, zodat ook de raad zich hier ook duidelijk over uitspreekt.

7d: Overnachtingenmarkt

Dankuwel voorzitter. Dat het college bij overnachtingen op AirBnB toeristenbelasting wil gaan heffen is goed. Wij gaan er hierbij wel vanuit dat AirBnB de kosten om dit op te zetten zelf betaald. Het lijkt ons niet de bedoeling dat wij bijvoorbeeld de ICT-kosten voor het opzetten van toeristenbelasting bij AirBnB gaan dragen, dat mag het bedrijf zelf doen.

7e: Vervolg Pilot Alternatief Vervoer West

Dankuwel voorzitter. Zoals in de commissie al gezegd, zijn wij geen voorstander van experiment 2 in de nieuwe fase van de pilot. Een busje op afroep lijkt ons niet het antwoord op het bereikbaar houden van de binnenstad voor iedereen, aangezien dit weinig toevoegt aan het WMO aanbod. Daarom staan wij ook op de PvdA motie die vraagt om deel 1 van het experiment meer tijd te gunnen.

Daarnaast, voorzitter, vinden wij de voorgestelde prijsverhoging naar 1 euro onnodig. Deze prijsverhoging draagt slechts voor ongeveer 1% bij aan het totale budget voor de pilot, en kan een negatief effect hebben op de bestaande reizigersaantallen en potentiële nieuwe reizigers. Daarom dienen wij samen met de SP een motie in om van deze prijsverhoging af te zien. Dankuwel.

7f: Planontwikkeling Festivalterrein Reitdiephaven

Dankuwel voorzitter. Dat het college teruggaat naar de tekentafel is goed, en dat hierbij weer nauw wordt samengewerkt met buurtbewoners en belanghebbenden ook. Wij hopen dat hier alsnog een mooi resultaat uit voort kan komen dat draagvlak geniet: een kleinere toren, verder van de haven, met ondergronds parkeren, en veel groen. De motie van het CDA om hoogbouw nu al uit te sluiten zullen wij dan ook niet steunen.

DISCUSSIESTUKKEN

8a: Update Programma van Eisen FORUM

Dankuwel voorzitter. Als Partij voor de Dieren erkennen wij zeker het belang van bibliotheken dichtbij huis met een wijkfunctie. Wij zijn dan ook blij dat na de opening van het Forum zoveel wijkfilialen blijven bestaan. Toch vinden wij een reparatie van de bibliotheeksubsidie oneerlijk tegenover alle andere instellingen in de gemeente waar ook op bezuinigd is. Die krijgen de gekorte subsidie namelijk niet terug, daar wordt ook niet geïndexeerd. Dit is meten met twee maten. Daarnaast heeft de wethouder in de commissie aangegeven dat de gemeente niet aan gelabelde subsidies doet, en zal het dus lastig worden om vast te stellen dat het extra geld naar de wijkfilialen gaat.

Wat betreft het exploitatietekort kan ik blijven bij mijn woordvoering van precies één jaar geleden: “Wat ons betreft geen extra gemeentelijke subsidie. Nul, 0 euro extra” naar het Forum. Dit is niet de eerste keer dat de exploitatietekorten oplopen, en wij verwachten ook niet dat dit de laatste keer is. Die aanloopperiode van de eerste vijf jaar kan nog wel eens voor heel veel nare verrassingen zorgen. Wij blijven bij ons standpunt. Het voorgestelde extra geld dat naar het Forum gaat zou op heel veel plekken in de stad veel beter gebruikt kunnen worden. Wij zullen dan ook tegen dit raadsvoorstel stemmen.

8b: Voorkeursvariant Oosterhamrikzone

Dankuwel voorzitter. Bij de laatste commissievergadering leken de geluiden uit de buurt te zijn aangeslagen bij de politiek: de hele raad was opeens een stuk kritischer op het Oosterhamriktracé. Wij hebben nooit in deze oplossing voor ons mobiliteitsvraagstuk geloofd, en doen dat nog steeds niet. Meer asfalt voor meer auto’s is voor de Partij voor de Dieren nooit het antwoord. Zeker niet als dit dwars door een woonwijk gaat en de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Met de huidige onderzoeken komen de geluidsoverlast en fijnstofuitstoot al gevaarlijk dichtbij de toegestane norm komen. Aangezien wij van mening zijn dat de norm voor fijnstof flink naar beneden bijgesteld moet worden, naar WHO niveau, is dat voor ons niet acceptabel.

Gelukkig liggen er een berg moties voor ons die hopelijk perspectief bieden op een alternatief. De motie en het amendement van de PvdA en D66 over onderzoeken naar een duurzaam alternatief zullen we steunen. De motie van GroenLinks over het zoeken van een oplossing in een breed verkeerscirculatieplan vinden we erg goed, en dienen we mede-in.

Waar wij echter met deze partijen van mening over verschillen is de timing van deze onderzoeken. Wij vinden dat eerst deze onderzoeken gedaan moeten worden, en niet nu al ruim 2 miljoen aan plankosten voor een definitief ontwerp besteed moeten worden. Ook daarom staan wij op de twee moties van de SP en ChristenUnie over het uitstellen van besluitvorming tot respectievelijk na de verkiezingen, en tot na uitzicht over financiering uit het rijk. De drie moties van Stad & Ommeland steunen wij ook, en de ChristenUnie motie over de tuinen van de woonbootbewoners ook. Tot slot zullen wij tegen dit raadsvoorstel stemmen.

8c: Stand van Zaken Aanpak Ring Zuid

Deze vertraging is een enorme tegenslag. Twee jaar langer bouwoverlast. Hoe kan dit gebeuren? En het lijkt mooi, een aannemer die een meer concurrende prijs biedt, maar nu dan? Wie gaat de eventuele financiële schade betalen? Ik neem aan de aannemer, maar daarmee bekruipt mij gelijk de angst… als er niet genoeg geld meer is, gaat dat ten koste van wat? Van welke optimalisaties… Het groen? Dat dacht ik niet...

Nu zou ik heel flauw kunnen gaan zeggen “Zie je wel… Wij waren als enige partij tegen dit slechte plan waarbij veel bomen zijn gekapt, groen us verdwenen, CO2 uitstoot toe gaat nemen, er meer fijnstof in de lucht komt, er scholen in de buurt van de ringweg zijn die hier overlast van zullen hebben, enorme tegenstand uit de buurt is, sluiproutes zullen ontstaan, et cetera.“

En dan word ik waarschijnlijk geinterrumpeerd over dat wij eerst voor waren en onze mening later, na het verkrijgen van meer informatie, hebben bijgesteld… en dan gaan we discussie weer overdoen. Dus dát ga ik niet doen.

Ik ga mij wél aansluiten bij de vragen die gesteld zijn door CU, SP en VVD.

Interessant voor jou

Woordvoering Veegcommissie, 20 juni 2018

Lees verder

Woordvoering Gemeenterekening Financien & Veiligheid, 4 juli 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer