Woord­voering Gemeen­te­re­kening Financien & Veiligheid, 4 juli 2018


4 juli 2018

Dank voorzitter. Aantal aangiften woninginbraken met 300 meldingen minder fors gedaald. Hier gaan we de goede weg op.

Er is een daling in de cijfers van Veilig Thuis van het aantal meldingen huiselijk geweld wat erop kan duiden dat huiselijk gemeld minder gesignaleerd/gemeld wordt. We hebben vaak aangegeven dat signaleringen van dierenmishandeling ook als indicator op genomen moeten worden. Hierop kwam als antwoord op dat dit in de draaiboeken van hulpverleners al is meegenomen. Bij navraag bij hulpverleners in de thuiszorg, blijkt echter, of krijgen wij de signalen dat medewerkers in de jeugdzorg hier niet over geïnstrueerd mee bekend zijn. Wij willen de burgemeester vragen hier toch meer aandacht voor te hebben, mogelijk komen hier nieuwe signaleringen omtrent huiselijk geweld naar voren.

De opgestarte begeleidingstrajecten voor problematische jeugdgroepen ligt verre onder het begrote aantal van 150 over 2017. De rekening verklaart deze achterstand niet, kan de burgemeester verklaren dat we hier wel op schema liggen?

Inzicht in illegale prostitutie en mensenhandel is lastig.

Bij de aanpak van prostitutie heeft de aanpak in de vergunde sector vruchten afgeworpen. Er is gekeken naar werkomstandigheden en we hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden dat bij het maken van beleid ook de sekswerkers betrokken worden. Hier is voorzichtig een begin gemaakt. Betreft de illegale – niet vergunde – sector is het anders. Er is minder zicht en de handhaving is moeilijk. Dit vinden we zorgelijk. Uit de cijfers voor mensenhandel lijkt er nu wel langzaam een ingang te zijn gevonden door betere afstemming tussen de ketenpartners. We hopen dat deze aanpak voor het komende jaar nog meer vruchten afwerpt.

In de inleiding Fysieke Veiligheid missen dat het om de veiligheid van mens en dier gaat. In de opmaat naar de herindeling krijgen we ook de zorg over minimaal 20.000 runderen en ongeveer 100.000 kippen. Wij willen vragen als het gaat om fysieke veiligheid, in verslagen, altijd dit aandachtpunt mee te nemen.

Het behaalde cijfer voor publieke dienstverlening is omlaaggegaan naar 6.9. Wat vindt het college van deze daling richting zesjes cultuur? De dienstverlening bij burgerzaken doet het daarentegen zeer goed en richting een negen, een compliment daarvoor. De Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP) wordt middels het ENSIA model op het gebied van veiligheid en privacy nu als onvoldoende beoordeeld. Deze methode is nieuw, maar welke verbeterpunten moeten we verwachten? De rekening gaat weinig in op de gevonden tekortkomingen.

In het hoofdstuk dienstverlening lezen we vaak ‘digitaal waar kan, persoonlijk waar het moet’, wat zou het mooi zijn dit om te draaien. ‘Persoonlijk waar het kan, digitaal waar het moet.’. Digitalisering is goed voor efficiëntie, maar ook blijkt vaak datpersoonlijk contact veel meer op kan leveren. Digitalisering hoeft niet een vanzelfsprekendheid te zijn.

Van de 475.000 euro voor trainees is 300.000 euro niet uitgegeven, terwijl er wel grote behoefte is aan verjonging binnen de organisatie. Wij hopen dat dit programma zo snel mogelijk weer wordt opgepakt.

Hier willen we opmerken dat we een onttrekking van 5,7 miljoen euro uit de Algemene Egalisatiereserve voor dekking van de bijdrage toekomst Groninger Airport Eelde erg jammer vinden.

Met de grondexploitaties Meerstad gaat het goed wat nu het weerstandsvermogen verhoogt. Nu is het de vraag of de ontwikkelingen rondom de Zuidelijk ringweg (risico’s die niet in de berekening zijn meegenomen) straks met het benodigde weerstand vermogen gaat doen. We hopen dat deze risico’s straks goed gedekt gaan worden. Twee jaar vertraging brengt behoorlijke kosten met zich mee.

Betreft de risico’s zijn de tekorten op de tegemoetkomingen op de Jeugdzorg en de BUIG zorgelijk, we hopen dat hier voor de toekomst een betere afstemming met het rijk komt.

Het risico op het Forum van 4 miljoen tot aan 2024 vinden wij bezwaarlijk. Hoe kunnen we de zekerheid krijgen dat dit straks niet nog verder oploopt?

Over het algemeen is de impact van de toegenomen kosten bij bouwprojecten zorgelijk. Vanwege aantrekkende markt en tekorten op bouwmaterialen en personeel blijken projecten opeens veel meer te gaan kosten dan begroot. Hoe kunnen we dergelijke ontwikkelingen in de toekomst beter voorzien?

Bij dit punt zijn wij blij met de weg die is ingeslagen op duurzaamheid.

De schuldenlast is zorgelijk. In 2017 is er voor 145 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Dit volume was 51 miljoen hoger dan in 2017 begroot. Indien leningen worden aangetrokken dan dat het liefst bij duurzame banken. Nu is vastgelegd dat maximaal 25 miljoen bij kritische banken mag worden aangetrokken. Wij zien graag dat alle geldzaken bij duurzame banken worden geregeld. En ook graag zien wij daarbij vermindering van de totale schuldenlast.

Op dit moment hebben wij de hoogste hondenbelasting van heel Nederland. Wat vindt het college hiervan? En ieder jaar loop dit verder op.

We zijn blij te vernemen dat werknemers die getroffen werden door de outsourcing van ICT sneller dan verwacht een andere baan hebben gevonden.

Het percentage vrouwen op sleutelposities staat nu vermeld in het jaarverslag. We hopen hier in de toekomst nog een verdere inhaalslag. Op dit moment zijn nog veel oudere werknemers in dienst, wij hebben er vertrouwens in dat via natuurlijk verloop via pensioen dit zich uiteindelijk rechttrekt naar meer verjonging.

Tot slot willen we het college en de raad een compliment geven over hoe zij zich heeft ingezet voor de bed bad en broodvoorziening.

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

Interessant voor jou

Woordvoering Raadsvergadering, 27 juni 2018

Lees verder

Woordvoering Gemeenterekening Ruimte & Wonen, 4 juli 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer