Woord­voering Gemeen­te­re­kening Ruimte & Wonen, 4 juli 2018


4 juli 2018

Dankuwel voorzitter. In Groningen is het fijn wonen. Gelukkig gaat dat voor de meeste mensen op. Het is mooi dat 93% van de gezinshuishoudens tevreden zijn over de woonomgeving. Bij de wijkkompassen blijkt hier echter wel duidelijk dat er nog steeds sprake is van een gedeelde stad. Onze binnenstad wordt haast met de dag mooier, een paar bomen op het A-Kerkhof daargelaten, maar niet in de hele stad is de situatie zo rooskleurig.

De extra aandacht die uitgaat naar de wijkvernieuwingswijken blijft onverminderd noodzakelijk. Dat mensen woonachtig in De Hoogte zich bijvoorbeeld niet veilig voelen is onacceptabel. Gelukkig lopen er een aantal hoopgevende projecten, die ook zicht bieden op het halen van de genoemde doelstelling om het sociale en fysieke domein te verbinden, zoals de zoektocht naar een nieuw wijkcentrum in de Oosterpark, Edanz in De Hoogte en het aankomende projecte Wel Moakt t Verschil.

De genoemde passende armoede-aanpak en energiebesparingstrajecten die hierbij worden opgesteld zijn tevens stappen in de juiste richting. Bij Beijum en Lewenborg wordt ook gesteld dat er meer aandacht nodig is voor de BORG en de fysieke leefomgeving. De Heerdenaanpak is hier een belangrijk middel in, en vooral over de waterpasserende bestrating van de Atensheerd en de uitbreiding daarvan zijn wij enthousiast. Dit draagt bij aan de klimaatadaptieve stad, en zorgt er ook voor dat de straten van Beijum niet langer compleet blank staan bij een regenbui.

Bij het wijkgericht werken zijn wij positief over het starten van gebiedsgerichte nieuwsbrieven, en de onnoembare vele buurtinitiatieven en -organisaties, zoals Wijkbedrijf Selwerd en projecten als het Huis van Morgen en Lang Zult U Wonen. Het is jammer dat het aantal bezoekers van het Huis van Morgen zo tegenvalt. Het project WIJS, om studenten en stadjers beter met elkaar in contact te brengen, steunen wij ook van harte. Het is goed dat het projectteam hiervoor is uitgebreid, dat er spreekuren zijn gekomen en dat er sterker in is gezet op marketing en communicatie.

De woningnood voor jongeren en studenten wordt in Groningen op een voortvarende en kwalitatief hoogstaande manier opgepakt. 740 nieuwe zelfstandige wooneenheden voor jongeren is een fantastisch, en boven verwachting goed resultaat. Dat dit mogelijk was zonder een investeringsfonds op te richten is helemaal een goed teken. Met de aanscherping van de huisvestingsverordening en de herziening van bestemmingsregels wonen worden huisjesmelkers ook stap voor stap teruggedrongen, een krachtige trend.

Als Partij voor de Dieren pleiten wij al langer voor meertalige informatievoorziening, dus met de website At Home In Groningen zijn wij erg blij. Heeft het college het idee dat deze website genoeg door de doelgroep wordt bezocht? Wellicht is het een idee om voorafgaand aan de semesters de website te marketen en promoten met een betaalde advertenties op bijvoorbeeld Google, zodat internationale studenten nog makkelijker de weg weten te vinden en niet bij louche handelaren terecht komen?

Het is erg jammer dat door de overspannen huizenmarkt de beoogde slagingspercentages voor sociale huurwoningen niet zijn gehaald, ondanks dat de voorraad is gestegen. Laten we hopen dat met de nieuwe prestatieafspraken, de geplande grootschalige bouw van jongerenwoningen, en het actieplan sociale huur hier snel verandering in komt.

Over mantelzorg- en meergeneratiewoningen noemt het college dat het moeilijk blijft om grip te krijgen op de behoeftes en mogelijkheden, en dat het maatwerk is. Hoe geeft het college aan dit maatwerk invulling, en is het dan ook niet tijd voor een betere indicator in toekomstige gemeenterekeningen om beleid aan te toetsen?

Groningen woont SLIM is in onze ogen een onmisbare campagne in aanloop naar energieneutraal 2035. Het overbruggen van het gat tussen vraag en aanbod hierbij is een nobele doelstelling, maar dat slechts 11% van het begrote aantal woningen direct is bereikt is erg jammer. Toch wordt er genoemd dat het college wel verwacht om de doelstellingen in 2018 te halen. Welke extra stappen zal het college hiervoor zetten? Het is jammer dat veel effectindicatoren niet beschikbaar zijn, zoals de energielabels van de woningen en het gas- en elektraverbruik anno 2017, of zelfs anno 2016. Kan het college aangeven wanneer deze gegevens wel beschikbaar komen?

Voorzitter, de komende jaren wordt er met omvangrijke projecten flink gebouwd in de stad om aan de grote woningvraag te voldoen. Op dit moment is verdere woningbouw inderdaad nodig en wenselijk, en is het allemaal ook nog op een redelijke wijze in te passen in onze stad. Het is hier gelukkig nog geen overbevolkt en veel te druk Amsterdam. Maar wat gaan we doen als we over twintig jaar wel die kant op gaan? Bij een inbreidende stad staat de leefbaarheid bewaren op 1. Op een gegeven moment is ook alle bruikbare grond op, en bouwen in het groen is voor ons geen optie. Onze vraag is dan ook: zijn er grenzen aan de groei?


Wethouder: Zijn er grenzen aan de groei, dat is een terechte vraag. We bespreken onze toekomstvisie, The Next City, na de zomer, maar inderdaad, na het bebouwen van bijvoorbeeld de Eemskanaalzone en Suikerfabriekzone is de ruimte voor stadsinbreiding wel op. De leefbaarheid staat voorop en in het groen gaan we niet bouwen, dus de realiteit is wel dat hierna de grenzen van de stad zijn bereikt. Het bouwen van nieuwe wijken is niet onze keuze op de lange termijn. Maar inderdaad, het is toekomstmuziek.

Qua bereik van de website AtHomeInGroningen: er staan momenteel 200 nieuwe kamers specifiek voor internationals erop. We maken een goede communicatiestrategie samen met de RUG en Hanzehogeschool. Er komt een enorme inhaalslag van corporaties aan wat betreft verduurzaming. Groningen woont slim moet zichzelf uiteindelijk terugverdienen, daarom hebben we een hoge ambitie. Ook dit jaar is het weer spannend of we m halen.

Interessant voor jou

Woordvoering Gemeenterekening Financien & Veiligheid, 4 juli 2018

Lees verder

Woordvoering Gemeenterekening Werk & Inkomen, 4 juli 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer