Woord­voering Veeg­com­missie, 20 juni 2018


20 juni 2018

B1. Groningen Circulair

Dankuwel voorzitter. Er ligt hier een voorstel over circulaire economie voor ons dat wij zullen steunen. Het lijkt ons een goede zaak om kennis te verzamelen en te delen. Wij hebben in de commissie aangegeven dat er voor ons wel een tandje bij mag en het nog te weinig concreet is. Dit zal hopelijk in vervolgstappen in het proces wel komen.

Dit voorstel blikt vooruit op de toekomst, wat heel goed en ook nodig is, maar de beste dag om circulair te leven is natuurlijk gisteren. World Overshoot Day vindt plaats dit jaar op 1 augustus. Dat betekent dat we op die dag meer grondstoffen verbruikt hebben dan de aarde kan hernieuwen binnen dit jaar. Het hierbij gaat om meer dan alleen het gerecyclede bekertje bij de koffie. We verspillen enorm veel grondstoffen aan de productie van vlees. Jaarlijks worden enorme hoeveelheden kleding doorgedraaid. We genereren middels onze verpakkingsindustrie een enorme plastic oceaan. Dit is de wijze waarop we ons consumptiepatroon hebben ingericht. Circulaire Economie draait mede om een verandering van gedrag. Er moet bewustwording komen dat we onze aarde aan het uitputten zijn.

Voor wie het nog niet duidelijk is, zal zo snel mogelijk in kaart moeten worden gebracht waar die verspilling zit, en deze verspilling zal je voor een groot deel vinden in de inefficiënte vervulling van onze primaire levensbehoeften als voeding en kleding. We zullen ondernemers, consumenten, burgers daarop moeten aanspreken. Convenanten afsluiten met winkeliers en groothandels. Dit zijn punten die in dit voorstel nu nog niet goed naar voren komen. De bewustwording. Wij hopen dat dit uit de uitwerking wel duidelijker zal blijken. Dankuwel.


B2. Planontwikkeling Festivalterrein, Reitdiephaven

Dankuwel voorzitter. Twee maanden geleden liepen op de tweede bewonersbijeenkomst over de Festivallocatie de emoties begrijpelijkerwijze hoog op. De Partij voor de Dieren is dan ook blij dat het college de bestaande plannen niet onveranderd doorzet, maar dat ervoor wordt gekozen om in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden een nieuwe uitwerking te geven aan de plannen. Dat zoals in Variant 2 genoemd wordt een eventuele toren hierbij sowieso kleiner moet worden en verder af moet komen te staan van de haven, staat als een paal boven water.

De collegebrief biedt voor de rest echter weinig houvast. De zorgen van het bewonerscomité over wat dit betekent, ook voor de positie van bewoners en belanghebbenden aan de onderhandelingstafel, begrijpen wij. Wij hopen dat het college de mooie quote van het comité, “reageren is niet hetzelfde als participeren”, hierbij ter harte neemt. Graag horen wij ook van de wethouder of er toch geen mogelijkheden zijn voor ondergronds parkeren bij de toren, aangezien met het terugschuiven van de haven af een groot deel van het parkeeroppervlak voor de aanstaande bewoners zal verdwijnen. Daarnaast vragen wij ons af of bij de nieuwe plannen ook een nieuwe set aan onderzoeken over de windhinder, zon, geluid en verkeershinder hoort. Graag een reactie.

Het college schetst voor Variant 2 enkele randvoorwaarden. Uit het vervolg van het proces zal echt duidelijk moeten blijken dat aan deze randvoorwaarden concreet kan worden voldaan en of hier ook draagvlak kan worden gevonden. Anders is ook voor de Partij voor de Dieren niet bouwen nog steeds een optie. Dankuwel.

Wethouder: Nadrukkelijke participatie van bewoners, de komende weken wordt daar al mee gestart. Ondergronds parkeren hebben we a priori ook een voorkeur voor, maar kan op gespannen voet staan met de betaalbaarheid van de woningen. We nemen het mee in het onderzoek. Alle onderzoeken worden in principe opnieuw gedaan, wettelijk voor een bestemmingsplan vaak vereist. Nieuw verkeersonderzoek nemen fase 3 en 4 mee.


B4. Ontwikkelingen Gaswinningsdossier

Dankuwel voorzitter. Onze angst is waarheid geworden. De minister grijpt het besluit over het dichtdraaien van de gaskraan aan om de versterkingsoperatie uit te stellen. Daarnaast moeten we maar hopen, dat daar geen afstel van komt. Er is lang gewerkt aan afspraken die zijn opgetekend in het Meerjarenplan. Afspraken die moeten leiden tot meer duidelijkheid, zekerheid en veiligheid voor de mensen die door mijnbouwschade getroffen zijn. En laten we ook niet vergeten, dat deze afspraken net zo goed de veiligheid moeten waarborgen voor mensen die in de toekomst getroffen zullen worden. We zitten nu in een situatie van verder uitstel, onnodig uitstel, aangezien we weten dat de nieuwe bevindingen begin juli niets zullen veranderen aan de veiligheidssituatie van dit moment.

Belangrijk is nu vooruit te kijken naar hoe de versterkingsoperatie na juli weer wordt opgepakt. We zijn ook benieuwd naar de ontwikkelingen na het opstappen van de Nationaal Coördinator en de visie van het college hierop. Moet deze positie opgevuld worden en zo ja, hoe en ziet het college de procedure? En blijft de NAM ook in de toekomst geheel buiten de schadeafhandeling? Juist in de aanloop naar de herindeling met Ten Boer, willen we nu een des te dringendere oproep doen, om goed voor onze belangen op te komen. Dankuwel.

Wethouder: NAM heeft nog steeds een vinger in de pap.


B5. Beantwoording Motie ‘Onderzoek Scootervrije Binnenstad en Fietspaden’

Dankuwel voorzitter. Een mooie uitwerking van een mooie motie ligt voor ons. Als Partij voor de Dieren zijn wij nog steeds voor de invoering van een brede milieuzone. Het is jammer dat dit op het moment technisch nog niet haalbaar lijkt. Zonale verboden voor brom- en snorfietsen lijken een mooie tussenstap, maar wij vinden het wel erg jammer dat hierbij geen onderscheid gemaakt kan worden tussen elektrisch of met een verbrandingsmotor. De weinige mensen die momenteel wel bewust kiezen voor een milieuvriendelijke scooter worden nu de dupe.

Het weren van scooters van fietspaden lijkt ons ook een juiste stap om te nemen. Het punt van handhaving dat in de collegebrief al even wordt genoemd is hierbij natuurlijk wel de crux. Als de pilot met cameratoezicht in het venstergebied voor stadslogistiek die nu wordt toegepast succesvol blijkt, kan deze techniek dan wellicht ook ingezet worden om te handhaven op de scooters? Dankuwel.

Wethouder: Handhaving gaan we goed naar kijken.