Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 29 november


29 november 2017

Rondvraag:
In de aangenomen motie van 19 juli 2017 constateren wij dat de horeca steeds meer gebruik maakt van terrasverwarmers, en wij overwegen daarin dat:
terrasverwarmers niet bijdragen aan het gewenste lagere energieverbruik in de stad;
Het verzoek aan het college: in gesprek te gaan met afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland om te verkennen ofer mogelijkheden zijn omte komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming.
In een artikel van RTV Noord van 23 oktober lezen we dat de gemeente het omzetsverlies als gevolg van de casino brand vd horeca rondom het casino wil compenseren door terrassen te financieren voor de ondernemers. Vorige week zagen we bij dezelfde zender dat heteen overdekt en verwarmd terras wordt. RTV Noord schrijft verder dat 'De verwarming zo veel stroom strekt, dat daar moet een speciale voorziening voor komen. Dat heeft de gemeente geregeld.’ Natuurlijk vinden ook wij dat alle ondernemers die lijden onder de casino brand ruimschoots gecompenseerd moeten worden, en we snappen het idee ook om te investeren in “duurzame” oplossingen, dus in iets wat weer geld kan genereren. Toch willen wij van het college weten hoe dit plan rijmt met duurzaamheid waar wij o.a. in onze motie over spraken en hoe dit met energie neutraal 2035 rijmt.

7b Suicide preventie
Het is uiterst schrijnend dat Groningen een relatief hoog suicide aantal kent. Wij waarderen het dat het college zich zo actief inzet om dit aantal te verminderen. De genoemde punten in het stuk zijn allemaal nuttig en dragen hopelijk op een positief punt bij. Voor de rest sluiten wij ons aan bij SenS en staan we ook op de motie. Dank voorzitter.

Aardbevingen
Er is besloten ons te richten opde direct noodzakelijke stappen voor 2018. Het nieuwe concept wordt 6 december aan ons voorgelegd, en het is daarin belangrijk aante geven wat wij belangrijk vinden. De situatie is nu dat er een stuwmeer aan advies rapporten dreigt te ontstaan en dat de afhandeling daarvan complex is. Diverse adviesbureaus geven verschillende, vaak tegenstrijdige adviezen. En als het punt daar gekomen is om tot uitvoering te komen van de verstevigings-opgave dan is het nog maar de vraag of hier genoeg uitvoeringscapaciteit voor is. Daarnaast heeft de verstevigingsopgave grote maatschappelijke gevolgen voor de omgeving en dient de gemeente beleid te hebben klaarliggen voor de herontwikkeling als een gebied op de schop gaat. Hierover is nog grote onduidelijkheid, ten eerste over hoe dit in te vullen en ten tweede over wie daar de rekening voor gaat betalen. In dit proces zijn er drie grote spelers de NCG, CVW ende NAM. Van belang is in de toekomst te komen tot een andere rolverdeling. De NAM mag wat ons betreft geen rol meer spelen en dient alleen garant te staan voor de financiële consequenties. De verwevenheid van de NAM en CVW heeft het vertrouwen in CVW geschaad. Voor de toekomst willen wij een onafhankelijke organisatie die de schadeafhandeling regelt en zullen wij ook de rol en invloed van EZ op de Nationaal Coördinator kritisch moeten bekijken. De pijler van 'verantwoordelijke staat' is op dit moment misschien wel de grootste uitdaging, stelde het college eerder in haar brief over het gaswinningdossier. Dat kunnen we onderschrijven, want het is diezelfde staat, die de gaswinning ook de komende regeerperiode niet voldoende naar beneden stelt om de inwoners van Groningen veiligheid te kunnen bieden. Het is diezelfde staat die nog steeds geen goede schadeafhandeling heeft geregeld. Het is diezelfde staat die alleen tot zinnen wordt gebracht op het moment dat de Raad van State daarin een uitspraak doet. Daarom is het van groot belang dat wij als lokale overheid, wij als gemeente, laten zien dat we achter onze inwoners staan. En dat doen we. We kunnen ons vinden inde opmerkingen die het college over de besluitpunten aan de NCG stuurt. Over de rolverdeling zijn we het eens. Bij het tweede besluitpunt stellen wij het college de vraag: hebben we op dit moment zelf voldoende capaciteit? Zijn er voldoende aannemers die de werkzaamheden uit kunnen voeren? Moeten we aanbesteden? Indien dat het geval is, krijgen dan aannemers uit de regio de voorkeur?
Als het gaat over duurzaamheid: bij besluit punt 5 kunnen wij ons vinden inde opmerkingen. Het is goed dat het bedrag voor verduurzaming van 4000 naar 7000 euro omhoog is gegaan. Wij hopen dat door de gesprekken met het Rijk dit straks structureel voor alle aangepakte huizen gaat gelden. Daarbij ishet verzoek van Nul Op De Meter een goede, maar ook een vanzelfsprekende toevoeging. Tot slot, over de psychische klachten ende gezondheidsklachten die de aardbevingsproblematiek met zich meebrengt: Het college meldde eerder in haar brief, dat we onder de regie van de NCG momenteel samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied aan het inventariseren zijn, welke inzet en expertise van lokale zorg- enwelzijnsorganisaties gevraagd wordt, en welke extra kosten dit met zich meebrengt. Wij vragen ons afof het voorstel voor aanvullende financiering hieromtrent vanuit het Rijk al rond is? Zou dit punt niet meegenomen moeten worden inde brief aan de NCG? Tot zover voorzitter.
Vervolgtraject Geothermie (raadsvoorstel 2 november 2017) + Openbaarmaking stukken Geothermie (collegebrief 10 november 2017)
De PvdD iseen enthousiast voorstander van geothermie. Onze huidige energiebronnen lopen, zoals wij allen weten, leeg en dit geeft de nodige schade aan milieu, mens en dier. Groningen legt zichzelf hoge ambities op als het gaat om energie-zaken enook wij zijn van mening dat het onderdeel geothermie hier prima tussen tescharen is. Wij hadden graag gezien dat Geothermie door had kunnen gaan, maar we snappen wij dat de stekker er uit getrokken werd. Nu komt er een onderzoek eren zijn er een aantal punten die we willen uitgezocht hebben: hoenu verder? Iser nog een kans op Geothermie, wat zijn dealternatieve bronnen? Kan het net zo duurzaam? Is er ruimte voor kritiek opBio massa? En kunnenwe daar met een open blik naar kijken? De motie spreekt verder voor zich enerisinde commissie van vorige week zoveel over gezegd datikhet hier bij kan laten voorzitter

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer