Woord­voering Ruimte & Wonen 4 oktober


4 oktober 2017

B.1 Nota Grondbeleid (raadsvoorstel 22-9-2017)
Hoewel de nieuwe omgevingswet een grotere en vaak leidende rol zal hebben zal het grondbeleid ondersteunend worden aan de doelen van de omgevingsvisie en kan het grondbeleid situationeel worden ingezet. Daarom kijken we uit naar die nieuwe wet maar alsnog stippen we twee punten uit het grondbeleid aan, waar we trouwens overall positief over kunnen zijn:

Zoals bekend is een gemeentelijke ambitie om in 2035 energie-neutraal te zijn. En het grondbeleid kan worden ingezet om de energietransitie te versnellen. Dat klinkt luxe, versnellen, maar is gewoon een bittere noodzaak omdat het op de huidige manier niet gaat lukken de ambitie te halen. Echter is het zo bij het grondbeleid dat de maatregelen die nodig zijn nog niet altijd juridisch afdwingbaar zijn. Waarbij het woordje ‘nog’ tussen haakjes staat. Dus een beetje idealistische partij verliest hierbij de hoop niet. Echter de hoop wordt wel een beetje de grond in geboord (hoe toepasselijk) wanneer we lezen dat waar er grondbezit is, altijd rekening moeten worden gehouden met de financiële haalbaarheid van dergelijke maatregelen. Dat snappen we natuurlijk, niet alles is zomaar betaalbaar, maar toch, naar ons idee moet de energietransitie en het behalen van de ambitie wel een grote prioriteit hebben.

En daarmee samenhangend ga ik over op de uitgangspunten van situationeel grondbeleid waarbij ik graag uitgangspunt 3 even oplicht: waar we lezen dat de gemeente zich, bij het opstellen van anterieure overeenkomsten, maar ook bij eigen ontwikkelingen, zal inspannen om de ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Dat staat er mooi, maar is ook nogal vrijblijvend volgens ons. Hier mag zeker sterker op ingezet worden, ook al gaat het niet meer om actief- maar om situationeel beleid.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer