Woord­voering Veeg­com­missie 2, 21 maart 2018


21 maart 2018

B1 Vaststelling voorkeurstracé fietsroute Spoorlijn Groningen-Sauwerd (raadsvoorstel 22 februari 2018)

Dankuwel voorzitter, en ook dank aan Wijkplatform Selwerd voor hun betrokkenheid. Voor het streven meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen is de Partij voor de Dieren in het algemeen natuurlijk wel te porren. Ook snappen wij de ambities van de provincie en gemeente Groningen om de hoofdfietsroutes van stad en ommelanden te optimaliseren en beter op elkaar aan te laten sluiten. Bij het lezen van deze stukken stellen wij echter toch vragen bij de noodzaak van het project als wij de verkeersvoordelen afwegen tegen de groenkosten en algemene financiële kosten. De geprojecteerde aantallen fietsers zijn niet bijzonder hoog, en aangezien de verwachting is dat mensen vooral gebruik zullen maken van onderdelen van het traject en niet het geheel, zouden voor bestaande verkeersknelpunten in de gebieden rondom het tracé ook per knelpunt oplossingen bedacht kunnen worden.

Het voorkeurstracé dat er nu ligt kost vier miljoen euro, tast de groenverbinding tussen stad en provincie aan, vermindert de leefbaarheid van het oostelijke deel van Selwerd, verslechtert de Stedelijke Ecologische Structuur en kost minstens 6 potentieel monumentale bomen het leven. Dat is niet niks.

Het college lijkt echter overtuigd van de noodzaak van dit ingrijpende fietspad. Als daar niks meer tegen in te brengen valt, en deze fietsrouté tussen de Walfridusbrug en de ACM-Brug langs het spoor er per sé moet komen, moge het duidelijk zijn dat onze voorkeur uitgaat naar de B-variant van het rode voorkeurstracé. Voor de Partij voor de Dieren is de 220 meter langere fietsafstand een kleine prijs om te betalen voor een tracé waar 15 minder bomen het veld voor hoeven te ruimen, en ruim 1000 vierkante meter meer houtopstand intact blijft. Ook is de aantasting van het SES-gebied bijna half zo ernstig als bij de A-variant. De sociale controle is even hoog, en voor de 2 extra locaties met een verhoogd risico is vast een oplossing te bedenken. De groenverbeteringen en het planten van bomen in diverse straten in het gebied, zoals bij de Stadhouderslaan en Grote Beerstraat, juichen wij natuurlijk toe. Deze verbeteringen zouden ons inziens echter niet afhankelijk moeten zijn van het wel of niet aanleggen van het fietspad: nieuwe bomen planten is altijd een goed idee.

Om ook iets positiefs te noemen wil de Partij voor de Dieren het college bedanken voor de inspraakmogelijkheden van betrokkenen en het daaruitvloeiende gedetailleerde reactierapport. Op veel van de vragen en opmerkingen van omwonenden is echter slechts met “Bedankt voor uw reactie” gereageerd, terwijl een groot deel van deze reacties bestaat uit inhoudelijk sterke argumenten. Kan het college bijvoorbeeld reageren op de zorgen van een inwoner over een fietspad door het hondenuitlaatgebied van Blauwbordje en de verkeersonveiligheid hiervan? En verwacht het college een significante geluidstoename door een versmalling van de groenstrook tussen het spoor en de wijken als het fietspad wordt aangelegd? Hoe wordt de aansluiting op het Noorderstation bewerkstelligd in relatie tot de hoogteverschillen op aansluitende wegen? Is er zicht op wat voor dierenleven er op het moment aanwezig is in de groenstrook en spoorsloot naast het spoor? Of volgen de antwoorden op deze vragen bij een definitief ontwerp van het plan? Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer