Woord­voering: verbreding wijk­ver­nieuwing en presen­tatie uitvoe­rings­pro­gramma’s 2023


14 december 2022

Woordvoering verbreding wijkvernieuwing en presentatie uitvoeringsprogramma’s 2023

Voorzitter,

Allereerst onze complimenten voor alle mensen die dag in dag uit werken aan de wijkvernieuwing in Groningen. Het is al vaker gezegd, en het staat ook in coalitieakkoord: Wijkvernieuwing is meer dan het stapelen van stenen. De sociale kant ervan is echt mensenwerk en de Groningse aanpak verdient wat ons betreft alle lof.

Want het het gaat natuurlijk ook om dat je ervoor zorgt dat je patronen van armoede en minder kansen doorbreekt. Maar natuurlijk ook de energietransitie, het gasloos maken van hele wijken en meer zonnepanelen op daken. En tegelijkertijd de mogelijkheid, maar zeker ook de noodzaak om wijken en straten te vergroenen. De herinrichting van straten biedt dat wat betreft veel kansen, om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. Om ons aan te passen op steeds heftigere weersomstandigheden, maar zeker ook voor het creëren van ecologische verbindingen voor dieren die zich steeds vaker met succes in de stad vestigen.

In de collegebrief staat. “We vinden ook dat we onze maatschappelijke partners beter en intensiever bij de wijkaanpak moeten betrekken.” En dan zijn er natuurlijk heel veel maatschappelijke partners, maar ik zou toch wat zeggen over een groep specifieke: de natuur- en duurzaamheidsorganisaties. Als het bijvoorbeeld gaat over het herinrichten en vergroenen van de openbare ruimte, dan zijn we heel blij dat er meer ruimte komt om te ontmoeten en te spelen. Maar daar mist wat onze fractie betreft wel een en ander. Het gaat dan vooral om het integraal kijken naar biodiversiteit en ecologie. In het wijkvernieuwingsplan voor Lewenborg wordt het al wel genoemd, waarin specifiek de koppeling met de natuurorganisaties wordt gemaakt.

De vraag van de Partij voor de Dieren is dan ook hoe in het verdere traject en de verbreding van de wijkvernieuwing ook natuur- en duurzaamheidsorganisaties worden meegenomen om zo integrale plannen te maken voor het versterken van de biodiversiteit. Het is daarbij echt belang dat we ecologen, maar zeker ook natuur- en duurzaamheidsorganisaties intensief betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen.