Woord­voering Werk & Inkomen 8 februari


8 februari 2017

B1 Digitale Economie
Dank voorzitter,

De opzet van digital office Groningen klinkt ambitieus en goed. Bekostigd met 1 miljoen vanuit G-Kwadraat budgetten en dan nog gezamenlijke investering van 6-10 miljoen.

The digital office zou een goede rol kunnen hebben in het verbinden van partijen. Er gebeurt al veel in Groningen - veel projecten - maar ook veel projecten die te kort lopend zijn en niet leiden tot uiteindelijk iets meer structureels. Zoals ook scale-ups. Belangrijk is wel in het achterhoofd te houden dat uiteindelijk mensen met technische kennis voor een belangrijk deel deze digitale ambitie moeten verwezenlijken. Deze zitten veelal niet om werk verlegen, hebben het druk - werken al bij bedrijven - de uitdaging is deze mensen in projecten te verbinden en kennis uit te wisselen en nieuwe mensen op te leiden. Hierin kan DO wel degelijk een rol vervullen.

B2 De ontwikkelingen en resultaten van het social return beleid 2015 en 2016
Dank voorzitter,

Het college zegt zaken te willen doen met bedrijven die vanuit zichzelf al inclusief en circulair ondernemen, bijvoorbeeld met sociale ondernemingen. Dat zijn bedrijven die primair een maatschappelijke missie nastreven. Sinds de nieuwe aanbestedingswet in werking is getreden wordt meer ruimte geboden om opdrachten voor te behouden aan sociale ondernemingen. Wij zijn benieuwd op welke termijn het college deze mogelijkheden gaat onderzoeken en hierover een terugkoppeling geeft.

Verder de ambities voor 2017 zijn hoog terwijl de cijfers van 2016 toch iets lager liggen dan 2015, wij zijn benieuwd of het college deze ambities gaat halen. Dan zijn we tot slot ook benieuwd hoe duurzaam de opgeleverde banen zijn. Zijn mensen die geplaatst zijn 2015 nog steeds aan het werk, of het we in deze cijfers ook te maken met een circulaire groep die telkens kortlopend werk vinden?

B3 Inzet Participatiebudget 2017 en informatie participatie- en afspraakbanen
a Inzet Participatiebudget 2017 (collegebrief 11-1-2017)

Aandeel van 760.000 euro voor Kansen in Kaart op een budget van 22 miljoen is best veel. Levert Kansen in Kaart ook essentieel iets op? Voor mensen die een eigen bedrijf willen beginnen is 2.2 miljoen gereserveerd. Waar zit dat geld in? Is ruimte geven voor mensen die dat willen niet afdoende, waarom kost deze stimulans zoveel geld? De komende jaren wordt het aantal mensen met een arbeidsbeperking groter, is het niet verstandiger het geld hier aan te besteden?

b Participatiebanen (collegebrief 12-1-2017)
We lezen “we willen de eerste lichting met een participatiebaan een herkansing geven. Voor hen was er destijds geen begeleiding of scholing;” Kan het college hier iets meer uitleg over geven, waarom was er met name geen begeleiding?

c Stand van zaken realisatie afspraakbanen (collegebrief 25-1-2017)
1.740 afspraakbanen zijn gerealiseerd. Onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven kan moeilijk gemaakt worden aangezien de meeste mensen via detachering geplaatst zijn en daarin geen onderscheid is bijgehouden. Maar het beeld is dat de mensen via detachering het meest bij de overheid zijn weggezet. De vraag die dit oproept of de overheid niet voor deze groep meer reguliere banen kan creëeren? Want hoeveel banen zijn die 1219 plaatsen nu, indien dit vluchtige plaatsen zijn. Lijken de cijfers dan niet te mooi voorgesteld?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer