Woord­voe­ringen commis­sie­ver­ga­de­ringen, 30-09-2020


30 september 2020

21.40 - 22.30: Definitieve Nota De Sociale Basis (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter. Het is goed dat de sociale basis weer de aandacht krijgt die ze verdient. Zeker als we lezen dat de betrokken ambtenaren “veel initiatieven en ideeën van onze eigen inwoners enigszins uit beeld zijn geraakt” is het goed dat hier opnieuw de focus op komt. In ambities als “niet over ons, maar met ons”, met beide benen in de wijken staan en het tegengaan van individualisering, kunnen wij ons als fractie erg goed vinden.

Maar voorzitter, in de vertaling tussen visie en beleid wringt het toch. En dan doel ik met name op de bezuinigingen op dit domein. Ik weet dat wij als fractie vorig jaar voor de begroting als geheel hebben gestemd, maar dat was ondanks onvrede met enkele punten daarin. En de voorgestelde bezuiniging op dit vlak is een van die punten. Wij geloven in de preventieve werking van een stevige sociale basis en dat een basis die nu op orde is, latere uitgaven aan formele zorg en ondersteuning kan voorkomen.

In de nota staat dat de gemeente “graag de vrijwillige inzet van onze bewoners wil koesteren, stimuleren en ondersteunen”, en dat ze mikt op een stijging van het aantal vrijwilligers. Voor bepaalde vrijwilligersprojecten is hierbij echter wel een goede coördinatie nodig, en dat is niet gratis. Enkele weken geleden hoorden we van Humanitas dat een aantal zeer waardevolle projecten van hen op omvallen staan wegens het gebrek aan structurele subsidie. De fondsen waar ze nu gebruik van maken zijn op of overvraagd, en als gemeente korten we volgend jaar juist 50.000 euro op ons budget voor vrijwilligerswerk. Dat betekent dat volgend jaar het Voorleesproject, waar door vrijwilligers wordt voorgelezen aan honderden kinderen uit gezinnen waar thuis meestal geen Nederlands wordt gesproken, volgend jaar na 15 jaar wellicht niet meer bestaat. Of dat Kind aan Huis, waarbij kinderen uit een moeilijke thuissituatie een dag per week of een weekend per maand in een gastgezin worden ontvangen met open warmen, mogelijk ophoudt te bestaan.

Humanitas is niet de enige vrijwilligersorganisatie die op zoek is naar zekerheid voor het voortbestaan van belangrijke projecten. Ook de Speeltuincentrale heeft aan de bel getrokken, zodat ze ook volgend jaar een Onvergetelijke Zomer kunnen organiseren. Vrijwilligers geven in de nota aan dat ze het vertrouwen in de gemeente zijn kwijtgeraakt - aan ons de taak dat te herstellen.

Voorzitter, mijn vraag aan de wethouder is dan ook: is het niet tijd dat we de sociale basis en vrijwilligers niet alleen met woorden, maar ook met geld gaan waarderen voor alles wat ze doen?

Verder kijken we uit naar de tweede fase van de nota en de manier waarop inwoners en organisaties daarbij betrokken zullen worden. Dankuwel.

20.40 - 21.30 uur Harmonisatie re-integratieverordening Participatiewet 2020 en Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2020 (raadsvoorstel 17-9-2020) Door Terence van Zoelen

Dank voorzitter,

Wij zijn enigszins verward over het verschil van inzicht over het effect van Schakelkans tussen het college enerzijds en de cliëntenraad en FNV anderzijds. In de collegebrief van 1 november vorig jaar blaast het college de loftrompet over de resultaten terwijl FNV en de cliëntenraad zeggen dat deze regeling eerder tot verdringing leidt dan tot een duurzame uitstroom van langdurig werklozen. De regeling kan in de praktijk, hoewel het college hiervoor zegt te waken, gebruikt worden voor tijdelijke opvulling van goedkope arbeidskrachten die minimumloon ontvangen voor volwaardig werk. Wij denken dat de cliëntenraad en FNV een terecht punt maken. Het kortstondig inzetten van bijstandsgerechtigden voor productiewerk is niet ten voordele van mensen die uit een situatie van langdurige werkloosheid willen komen. Een bedrijf dat van deze regeling gebruik maakt, heeft een verantwoording liggen om de mensen die hij aanneemt te begeleiden naar een baan ofwel aan te nemen of te ondersteunen in scholing die bijdraagt tot betere kansen op de arbeidsmarkt.

De PvdD is voorstander van de loonkostensubsidie indien zij duurzaam ingezet wordt. Maar het kan niet de bedoeling zijn mensen via de bijstand volwaardig werk te laten verrichten tegen uitgeklede arbeidsvoorwaarden waarna ze na korte tijd weer op straat staan. Naar onze mening zou een loonkostensubsidie het verschil in productiecapaciteit tussen een gewone werknemer en iemand met een achterstand op de arbeidsmarkt voor een bepaalde periode kunnen compenseren. Zodra een bedrijf met gesubsidieerde arbeid meer omzet draait dan dient dit verschil met de subsidie verrekend te worden. Op deze wijze belast je de productie en verzacht je de kostenlast op arbeid en voorkom je dat bedrijven misbruik gaan maken van deze regeling. Op welke wijze denk het college nu dit misbruik te voorkomen?

Dan over scholing. In de verordening ligt een grote nadruk op het zo snel mogelijk begeleiden naar werk. Dit kan wringen met de ambitie mensen structureel uit de bijstand te helpen. Wij vinden dat scholing ruimte moet krijgen met tastbare bewijzen als certificaten en diploma’s, waarmee mensen verder kunnen, ten gevolg. De toegestane termijnen voor scholing zijn nu ten hoogste een jaar en in uitzonderingsgevallen drie jaar. Wij zouden graag zien dat er meer ruimte komt voor bij en omscholing en dat er soepel met deze termijnen wordt omgesprongen. Is het college en raad het met deze prioritering eens?

Tot slot horen wij graag een uitleg van het college waarin zij het verschil van mening over Schakelkans tussen FNV en Cliëntenraad toelicht alvorens wij een keuze gaan maken met deze versie van de verordening in te stemmen. Daarnaast willen wij van het college horen welke mogelijkheden zij extra ziet om in te zetten op scholing binnen de ruimte die de participatiewet ons binnen deze verordening biedt.

Interessant voor jou

Woordvoeringen commissievergadering, 23-09-2020

Lees verder

Woordvoeringen commissies, 21-10-2020

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer