Woord­voe­ringen commissies, 21-10-2020


22 oktober 2020

21.10 - 22.30 Tweede fase verkenning nieuw muziekcentrum (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank aan alle betrokkenen voor deze uitgebreide, grondige stukken over.

Zoals u weet is de Partij voor de Dieren geen voorstander van een nieuw muziekcentrum van deze schaal. En dat is niet omdat we cultuur niet waarderen, of niet inzien wat voor grote waarde de live beleving van muziek en theater heeft. Zelf genoot ik deze zomer bijvoorbeeld nog van vier voorstellingen in de Oosterpoort. Maar er staat helaas geen geldboom in het Noorderplantsoen, en de investering en jaarlijkse bijdrage voor een nieuw muziekcentrum zijn echt ontzettend hoog.

Het is bekend dat de huidige Oosterpoort een aantal problemen kent, die niet allemaal in het huidige pand opgelost kunnen worden. Maar veel van de zogeheten tekortkomingen hebben te maken met het ambitieniveau dat we als gemeente hebben. In de stukken staan bijvoorbeeld vele uitspraken als “iconische functie”, het nieuwe muziekcentrum als “monument”, de “naamsbekendheid en aantrekkingskracht” van Groningen, en handhaving van de “top 5 notering van cultuursteden in Nederland”.

Voorzitter, er zijn met onze beperkte financiële middelen wel andere Top-noteringen waar mijn fractie wat aan wil doen. Uit de top 10 van armste gemeenten komen, bijvoorbeeld. Of uit de top 10 van de meest kansarme gemeenten in Nederland. Of als we het hebben over een positieve notering, in de top 5 komen van de groenste steden.

De volledige renovatie is al eerder afgevallen, maar wij zijn blij om te lezen dat voor het vervolg in ieder geval een nulscenario wordt meegenomen. Want het voortzetten van de huidige programmering, dat staat voor ons buiten kijf.

In het verleden en ook nu is herhaaldelijk aangegeven dat de concertmarkt zo groeit, dat voor bepaalde artiesten De Oosterpoort nu al te klein is, en dat dit in de toekomst voor meer artiesten zal gelden. Die treden liever op voor 3000 mensen of meer, en skippen kleinere podia. Ongetwijfeld is dit waar. Maar voorzitter, in dezelfde stukken staat ook dat de Oosterpoort momenteel erg overvraagd wordt. En als het aantal bezoekers van grotere artiesten toeneemt, dan geldt dat natuurlijk ook voor kleinere artiesten, of artiesten die nog wat meer aan het begin van hun carrière staan. Artiesten gaan niet gelijk van een Vera naar een 013. Voor die tussenfase, en voor artiesten die sowieso nooit die grotere doelgroep gaan behalen maar voor wie 1800 echt de max is, zal de Grote Zaal geschikt blijven.

Nog een aantal vragen: er wordt gesproken van een verdubbeling van het aantal commerciële bezoekers, de congresgangers. Is het college niet bang dat een flink deel van deze groei ten koste zal gaan van het Martiniplaza, en we het ene gat met het andere vullen?

Dat een volledige renovatie eerder is afgevallen is duidelijk - maar waarom

wordt er naast het nulscenario niet ook gekeken naar de investering die nodig zou zijn om de duurzaamheid en functionaliteit in ieder geval te verbeteren ten opzichte van nu? Een halve renovatie? Dankuwel.

Interruptie PvdA, geparafraseerd: Hoe kan je nou half renoveren en zorgen dat De Oosterpoort nog jaren meegaat?

Reactie: Nou, in het verleden werd bij een renovatie bijvoorbeeld ook een zaalvergroting meegenomen. Ik doel op een renovatie waar wel wordt gekeken naar verduurzaming van de energiebehoefte, want die is momenteel volgens mij het equivalent van 500 huishoudens per jaar aan gas, en een update van de techniek die erin hangt, maar niet veel meer.

17.40 - 19.00 Koersdocument Visie Inkoop Jeugdhulp (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter. Persoonlijk vind ik de jeugdhulp het meest ingewikkelde dossier van de gemeentepolitiek, en het lastigste onderwerp om als raadslid echt grip op te krijgen door de lange geschiedenis, vele partners en complexe materie. Gelukkig zijn er in onze gemeente en omgeving veel mensen die er wél echt verstand van hebben, die werkzaam zijn in het veld of die zelf jeugdhulp hebben ontvangen, en naar wie we vorige maand uitgebreid mochten luisteren tijdens de tweede raadpleging over de jeugdzorg.

De geluiden die daar naar voren kwamen waren positief over het koersdocument en de vijf ambities van het college, en ook mijn fractie kan zich daar volledig achter scharen. Minder ingewikkelde procedures, een streven naar nul uithuisplaatsingen, zorg in de buurt, en veel aandacht voor de moeilijke overgang naar volwassenheid als een kind 18 wordt: het zijn mooie ambities. Maar wat ook werd genoemd is dat veel van deze ambities al jarenlang doelstellingen zijn, en dat alles staat of valt met de uitvoering van het beleid. Als de gemeente inderdaad de “onderlinge betrokkenheid, sociale basis en sociale binding” wil versterken in buurten en wijken, dan is er méér geld nodig voor de sociale basis, voor vrijwilligers en voor sociaalculturele accommodaties, niet minder.

Ook waren een aantal aanwezigen erg enthousiast over de meerwaarde van de Ondersteuner Jeugd en Gezin in de huisartsenpraktijk. Het werd aangegeven dat het zowel de patiënten helpt als de werkdruk op de praktijk verlicht. De gemeente zet natuurlijk al op de OJG in - maar is de huidige inzet genoeg, moet dat niet nog fors meer zijn? Graag een reactie van de wethouder.

Wat veel aanwezigen aangaven, en wat ik een beetje mis in de stukken van het college, is dat een gezinsbrede aanpak waarbij wordt gekeken naar de oorzaak echt noodzakelijk is. Als het mis dreigt te gaan met een kind of jongere kan je daar wel zware hulp aan verlenen, maar als daarmee de bron niet wordt aangepakt, zoals ernstige armoede en schulden, is dat natuurlijk geen duurzame oplossing.

Mijn fractie is steeds meer overtuigd van het feit dat open house niet de beste methode is voor de toekomst van de jeugdhulp, en dat niemand gebaat is bij honderden aanbieders waarvan enkelen slechts indiceren en factureren. Ik wou graag afsluiten met de mooiste quote van de raadpleging jeugdhulp: “Wij moeten burgers niet aanspreken als consumenten die kiezen in markten”.

Interruptie CDA: Wat verstaat de Partij voor de Dieren onder de jeugdhulp?
Reactie: De Jeugdhulp is enorm breed, van Het Poortje tot dyslexie diagnoses.
Interruptie CDA: Waar moet volgens de PvdD de nadruk op liggen?
Reactie: Op de echt zware gevallen. Op de vorige raadpleging, die alweer een dik jaar geleden is, kwam ook nadrukkelijk naar voren dat de moeilijke gevallen belanden op wachtlijsten, terwijl de makkelijke gevallen, zoals een dyslexie diagnose met uurtje factuurtje, door elke aanbieder wel opgepakt worden.