Woord­voe­ringen commissies, 28-10-2020


29 oktober 2020

17.10 Cultuurnota 2021-2024 (Door Wesley Pechler)


Dank voorzitter. Na het verschijnen van het advies van de Kunstraad stroomde de mailbox deze zomer al snel vol: bepaalde organisaties zagen hun toekomstperspectief verdampen, soms geheel onverwacht. Zeker vanuit de klassieke sector is er veel media-ophef ontstaan, en terecht. Als Partij voor de Dieren zijn wij erg blij dat dit college heeft besloten om voor een aantal van de culturele instellingen toch aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Het Haydn Jeugd Strijkorkest, Peter de Grote Festival en de Synagoge hebben hun voortbestaan meer dan verdiend.

Zo staan er meer zaken in de cultuurnota waar wij als fractie erg positief over zijn. Uitbreiding van de cultuurhopper, meer muziek in de klas, cultuur die ook toegankelijk is voor mensen die geen Nederlands spreken, en door met De Wijk de Wereld. Ook welverdiend, want zelfs in tijden van corona hebben de Beijumers en Karin Noeken deze augustus weer een prachtige show neergezet. Maar voorzitter, met 3 minuten spreektijd zal ik niet blijven hangen in de complimenten.

Het doek dreigt namelijk nog steeds te vallen voor een flink aantal organisaties. En alhoewel het logisch is dat er maar een beperkt aantal punten uit één taart gesneden kan worden, zijn er toch een aantal waar wij graag voor in de bres springen.

Want we zijn blij dat het college ervoor kiest de BIS-gesubsidieerde instellingen niet extra gemeentelijk geld toe te kennen, omdat dit voor hen minder meerwaarde heeft dan voor kleine instellingen. Maar in diezelfde lijn zien wij in het subsidiebesluit echt een tórenhoog budget voor het Forum, terwijl met één ton minder minstens 5 andere instellingen uit de brand geholpen kunnen worden.

Dan heb ik het bijvoorbeeld over GRID. Vanmiddag sprak ik daar nog mee, en zoals ook uit de inspraak vorige week bleek, is die 63.000 echt onvoldoende om te voorkomen dat GRID omvalt, omdat het eigen vermogen de afgelopen jaren al goeddeels is opgemaakt. Een vraag aan de wethouder: hoe kan het dat het college van mening is dat dit bedrag voldoende toekomstperspectief biedt, terwijl GRID zelf aangeeft dat dit echt niet het geval is?

Ook Jeugdcircus Santelli dreigt buiten de boot te vallen. Volgens mij kan niemand de grote meerwaarde en het grote bereik van Santelli betwisten, dus vraag ik de wethouder ook: kan niet, net als de afgelopen 4 jaar, die 20.000 uit een ander potje gehaald worden om te voorkomen dat ze na 59 jaar in onze stad straks niet meer bestaan? We lezen dat bij Music and Fun financiering wordt gezocht bij VRIJDAG, bij het Tschumipaviljoen wordt op een andere manier geld gevonden, voor de Rijdende Popschool in VGG-verband. Dan moet een alternatieve financiering voor Santelli toch ook te vinden zijn? Graag een reactie.

Ook Beeldlijn en Soundsofmusic dreigen te verdwijnen, terwijl de Kunstraad zelf ook aangeeft dat de toekomst van Groningse film en nieuwe muziek hiermee op het spel staat.

SIGN heeft gelukkig een prachtige subsidie van het Mondriaanfonds binnengesleept, maar deze is niet structureel. En zowel SIGN als Het Resort kaartten vorige week terecht de spagaat aan waar zij met de Fair Practice Code in dreigen te komen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van het onderzoek dat hierover volgend jaar wordt gedaan.

Tot slot nog een vraag. Het idee van Geef een Toegift van Quiet Groningen is heel mooi, maar alleen van toepassing op een aantal festivals. Kunnen we dit idee niet breder inbedden, bij alle podiumkunsten van SPOT en Martiniplaza bijvoorbeeld?

Ook zien we dat een aantal instellingen een hoger bedrag toegekend krijgen dan hun eigen aanvraag. Bij een aantal is dit omdat de gemeente het provinciale deel overneemt, maar Het Houten Huis en Jonge Harten Festival krijgen respectievelijk 1000 en 2000 euro meer dan hun eigen aanvraag, terwijl zij ook opgenomen zitten in de BIS. Het gaat hier maar om 3000 euro, maar bij het Groninger Museum bijvoorbeeld om 70.000 euro. Is dit niet beter op zijn plek bij kleinere instellingen die nu dreigen om te vallen? Dankuwel.

Wethouder: GRID heeft zelf een aantal jaar geleden hun oude pand met lage lasten verkocht en zit nu in een te duur pand waarvoor wij dreigen te moeten opdraaien.
Beeldlijn wordt nu door provincie ondersteund. Blijven meedenken over Filmklimaat in het noorden, is zwak.
Soundsofmusic heeft later, na opstellen cultuurnota, nog die toekenning van fonds podiumkunsten gekregen, die alleen doorgaat als wij matchen. Dat willen we proberen. Wij gaan de komende weken ook samen met provincie nog kijken of we wat voor ze kunnen betekenen.
Santelli: past als instelling niet goed binnen doelstellingen van de cultuurnota, maar we voelen ons er wel schatplichtig voor. Zit tussen sport en cultuur en welzijn in. Vraagt om een structurele oplossing. Binnen college breder kijken of Santelli, ook met sport, welzijn en jeugd. Daarmee kom ik bij u terug voor de raadsbehandeling van dit voorstel.

Afromen van duizenden euro’s per instelling is het college tegen. Goed doen of niet. Indexatie wegnemen zou pijn doen, gaat ook tegen Fair Practice Code in.

Verbreden van Geef een Toegift wordt onderdeel van ons gesprek hoe we cultuur toegankelijker/laagdrempeliger kunnen maken.


20.00 Sport & Beweegvisie 2021+ (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. We spreken de laatste tijd echt veel over sport in deze raad, en dat is hartstikke terecht. Maar vanavond kan ik het relatief kort houden. De ambities kan mijn fractie steunen, de visie ziet er in principe goed uit, maar alles gaat of valt natuurlijk met de uitvoering, dus we wachten de concretisering af. Zeker wat betreft ambitie 3, met accommodaties die voldoen aan de behoefte, is dat natuurlijk een forse opgave.

Wel hoor ik graag de reflectie van de wethouder over de opmerking van de Sportkoepel dat eigenlijk een onderscheid gemaakt zou moeten worden binnen sportclubs tussen georganiseerd, ongeorganiseerd en anders-georganiseerd, aangezien mijn fractie de mening van de Sportkoepel deelt dat er wel grote verschillen zitten tussen een wandelclubje en een vereniging.

Ook noemde de Sportkoepel het weinig diverse beeldmateriaal dat is gebruikt, de heer van Hoorn van GroenLinks refereerde er net volgens mij ook aan. Ik heb alle foto’s bekeken en je zou bijna denken dat de camera overbelicht was, want ik zie bijna alleen maar witte mensen, dus dat kan in ieder geval voor het Meerjarenprogramma en daarna vast beter.

Wij kijken uit naar het MJP met meer cijfermatige onderbouwing en concrete plannen. Oh, en misschien heb ik het gemist, maar volgens mij was het nog niet gevraagd - waarom zit er geen eindjaar aan de visie? Heeft dat te maken met het genoemde lerend evalueren, dat het zo vaak tussentijds wordt aangepast dat het zo wordt opgelost? We horen het graag. Dank.

Interruptie Stadspartij: De Sportkoepel noemt in hun brief dat ze graag een meer fundamentele discussie willen over het sportbeleid en de rol van sport. Wil u dat ook?

Reactie: Dank voorzitter, hierbij kan ik me eigenlijk wel aansluiten bij het antwoord dat de heer Bolle van het CDA zojuist op deze vraag gaf. Als de uitkomst van zo’n discussie meer geld voor de sport is, dan is mijn partij daar een voorstander van, maar een discussie over de inhoud, is voor mijn fractie niet zo zeer nodig.

Wethouder: In begroting hebben we wat betreft capaciteit van accommodaties de daad bij het woord gevoegd en geld gereserveerd voor een blaashal.

Wat betreft einddatum: als de tijd ons inhaalt is het tijd voor een nieuwe.

Conformstukken; Winkeltijdenverordening 2021 (Door Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter,

Een kleine opmerking van onze fractie. We kunnen ons vinden in het gelijk trekken van de regels maar zijn geen voorstander van de opgenomen verruiming. Winkels worden natuurlijk niet verplicht om open te gaan, maar als iedereen om je heen wel open gaat ben je eerder geneigd dat ook te doen. Het is voor de kleine winkelier niet altijd voordelig om open te gaan, en vooral niet als je het vergelijkt met de grote ketens met hun minimumlonen en 0-urencontracten.We gaan steeds verder richting een 24-uurs economie terwijl er ook mogelijkheid moet zijn voor onthaasting, rust en bezinning. Zij het op zondag, zij het op feestdagen. Vooral in een maatschappij waarbij het consumentisme hoogtij viert. Onze fractie zal daarom tijdens de raadsvergadering tegen de nieuwe winkeltijdenverordening stemmen.

Toekomstige verwerking afvalstromen (Door Kirsten de Wrede)

De Partij voor de Dieren is zeer verbaasd over deze wending in het spannende afvaldossier. Het college wil in zee met een afvalverbrander die vaak negatief in het nieuws is en die bekend staat om rechtszaken en dwangsommen. Maar dat niet alleen: Omrin ligt in Harlingen, naast de kwetsbare Waddenzee, die vervuild raakt door de uitstoot van Omrin. Wij vinden deze keuze van een college met daarin Groenlinks en D’66 opvallend en teleurstellend. Ook clubs zoals de Waddenvereniging hebben destijds fel tegen de afvalverbrander geprotesteerd.

Ook in andere opzichten is deze verbrander niet echt duurzaam te noemen. Omrin kan geen gft afval verwerken. Dat willen ze evt. na toetreding van de gemeente Groningen naar kijken. Het feit dat ze dit uitbesteden, laat zien dat duurzaamheid geen core business is van dit bedrijf.

Er zijn ook grote financiële risico's. In 2023 moeten alle verbrandingsinstallaties voldoen aan Europese regelgeving. De pijp van Omrin schijnt een eenvoudige te zijn, waar veel aan moet veranderen. Dit zou wel eens flink wat kunnen gaan kosten, wat natuurlijk allemaal aan de aandeelhouders gaat worden doorbetaald. Zoals de gemeente Groningen, want die wil nu inbesteden in plaats van aanbesteden en risico’s overlaten aan de markt. Graag willen wij dat het college een ingenieur laat kijken naar de pijp van Omrin.

Als de productieprocessen van Omrin duurder worden, bijvoorbeeld omdat elektriciteit duurder wordt, zal ook dit worden doorberekend naar de aandeelhouders. Het zogenaamde goedkope tarief van Omrin is een momentopname en kan heel snel weer veranderen. En dan: Omrin is contractueel verplicht om stroom te leveren aan Frisia, het zoutwinningsbedrijf. Er is nu te weinig afval, Omrin is dan ook meer gebaat bij de gemeente dan andersom. Maar hoe verhoudt zich deze behoefte van Omrin aan méér en continu afval met de wens van de gemeente om afvalvrij te worden en met behulp van bijvoorbeeld diftar de hoeveelheid afval in ieder geval drastisch te verminderen? Dan is dit contract van Omrin toch een perverse prikkel?

Tot slot. Er zijn vele haken en ogen aan inbesteden bij Omrin versus aanbesteden en wij vinden het bijzonder dat dit stuk niet was geagendeerd als bespreekstuk, terwijl dat in het Westerkwartier bijvoorbeeld wel zo was.