Woord­voe­ringen Onderwijs en Welzijn, 18-09-2019


18 september 2019

B1 Herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren (raadsvoorstel 10-7-2019) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. In april zijn we op raadsbezoek geweest bij de Brinkschool, en hebben we het ruimtegebrek en de staat van het oude gebouw in het echt kunnen aanschouwen. Dat er een oplossing gevonden moet worden voor de leerlingengroei is dan ook evident. En dat er hierbij gelijk gekeken wordt naar een renovatie of nieuwbouw om het binnenklimaat te verbeteren en meer gemeenschappelijke, open ruimtes te creëren, vinden wij ook niet meer dan logisch.

Het plan dat hier nu voorligt is echter niet een plan dat de Partij voor de Dieren kan steunen. Nieuwbouw op de Rummerinkhof was gedurende 2018 met goede reden een terugkerende discussie in het Harense gemeentebestuur, want meerdere verkeersonderzoeken hebben toen aangetoond dat dit op het gebied van verkeersveiligheid zeer onwenselijke situaties creëert.

Vanochtend ben ik tussen kwart over 8 en half 9 zelf een kijkje gaan nemen. Ik kom regelmatig in Haren met de fiets, maar dit was mijn eerste keer in de ochtendspits, en ik moet zeggen dat ik echt verbaasd was over de grote drukte. Bepaalde straten zijn tussen 7 en 9 ‘s ochtends al afgesloten voor vrachtverkeer, wat ook noodzakelijk is, want zelfs met alleen maar fietsers en enkele personenauto’s op de weg was de situatie al onoverzichtelijk. De straatjes van Harener Holt zijn allemaal erg smal, net als de Rummerinkhof zelf, en ook de Oosterweg houdt qua breedte niet over. Als bij de drukte van vanochtend nog een basisschool van 400 kinderen komt kan de situatie die ontstaat onmogelijk veilig te noemen zijn.

Toen de planvorming rondom Rummerinkhof in februari kort langs de raad kwam, werd genoemd dat er geen aanvullend verkeersonderzoek gedaan zou worden, omdat er al enkele onderzoeken lagen. Deze onderzoeken zijn vervolgens niet onder dit raadsvoorstel aan de agenda gehangen. Kan het college toelichten waarom niet? De second opinion van Royal Haskoning van oktober 2018 raad de vestiging van een extra basisschool op de Rummerinkhof af. Alhoewel de variant die nu voorligt niet is meegenomen in dat onderzoek, is de situatie voor een groot deel hetzelfde. Tussen de scholen in ligt in dit plan namelijk nog steeds een smalle tweerichtingsweg voor zowel auto’s als fietsers en voetgangers, en dan mag het wel een fietsstraat heten, maar al deze verkeersstromen zullen hier nog steeds mengen. Royal Haskoning zegt hierover: “Conflicten tussen verschillende kwetsbare verkeersdeelnemers moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij een veilig ingerichte schoolomgeving is het wenselijk auto- en fietsstromen zoveel mogelijk te scheiden, bij voorkeur via gescheiden in- en uitgangen. Deze conclusie wordt gestaafd door landelijk onderzoek naar verkeersveiligheid bij schoolomgevingen. Hierin voorziet dit model niet.”

De genoemde maatregelen van eenrichtingsverkeer, meer gespreide aanvangstijden en een fietsstraat met voetgangersoversteek zullen vast iets van verlichting brengen, maar het feit blijft dat het gaat om honderden extra kinderen die tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends door hele smalle straatjes moeten, samen met overig fietsverkeer en personeel van het bedrijventerrein. Feit blijft ook dat van en naar de parkeerplaats auto’s en fietsers in twee richtingen mengen. Royal Haskoning gaf vorig jaar in het onderzoek de aanbeveling om de fietsroute tussen de scholen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer voor er een nieuwe school gevestigd wordt. Daarin is niet voorzien in dit plan. Gezien de vele negatieve inspraakreacties en de contacten die ik de afgelopen weken heb gehad met bewoners geniet het plan weinig draagvlak, waarvan het college zelf ook al de risico’s ziet: “vertraging als gevolg van bezwaarprocedures is een reëel risico” wordt genoemd.

OBS De Linde zit binnen het spoor en de rijksstraatweg, en is met een afstand van 1 kilometer van de oude Brinkschool een prima fietsafstand voor kinderen in de bovenbouw. Samen met renovatie van de bestaande Brinkschool en Peter Petersenschool lijkt dit mijn fractie dan ook de beste optie. Zo wordt de buurtfunctie van de Brinkschool ook behouden.

Tot slot heb ik nog één vraag aan de wethouder: van een groep betrokken bewoners van Harener Holt die vorig jaar actief meedachten en in gesprek waren met het Harense gemeentebestuur over de Rummerinkhof, hoorde ik dat ze na de herindeling en overdracht van het dossier hebben verzocht om een gesprek met de nieuwe wethouder. Dat verzoek werd afgewezen, en ze werden doorverwezen naar de algemene informatieavond. Kan de wethouder toelichten waarom niet met deze bewoners het gesprek is aangegaan? Dankuwel.

Wethouder: Bewoners zijn wel degelijk goed benaderd, de intentie was er in elk geval. Ik was bij inloopbijeenkomst en alle bewonersvragen die daarna binnen zijn gekomen zijn doorverwezen naar de projectleider.

B3 Vervolg verkenning nieuw muziekcentrum Groningen (collegebrief 3-7-2019) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Dat er twee locaties afvallen voor het onderzoek om kosten te besparen vinden we alleen maar goed, want zoals u weet zijn we als Partij voor de Dieren sowieso geen voorstander van nieuwbouw van De Oosterpoort. Wij zien meer in de eerder genoemde mogelijkheid van een stapsgewijze verbouwing van het huidige pand tijdens opgerekte zomerstops in de programmering. In deze collegebrief valt te lezen: “Maar wil de stad zich nationaal en internationaal kunnen blijven profileren als cultuurstad van allure dan moeten de cultuurinstellingen wel met hun tijd mee kunnen gaan.” Die hoge nationale en internationale ambities zijn hier wat wringt, want als we genoegen nemen met lagere ambities hebben we geen zaal voor 3000 personen nodig. Ik heb hierover dan ook één vraag aan het college: als uit de business cases blijkt dat de kosten en structurele lasten flink stijgen vergeleken met de huidige situatie, kunnen we dan verwachten, met het oog op onze bezuinigingsopgave van 35 miljoen, dat ook de mogelijkheid van een verbouwing weer op tafel komt?

Wethouder: Dat is een afweging die u uiteindelijk zelf maakt. Politieke keuze.

Interessant voor jou

Woordvoeringen commissies Ruimte en Wonen, Beheer en Verkeer & Financiën en Veiligheid, 11-09-2019.

Lees verder

Woordvoeringen gemeenteraadsvergadering, 25-09-2019

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer