Ecolo­gische oevers


13 november 2013

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 13 november 2013,

besprekende de begroting 2014,

Constaterende dat

  • de ecologische oever in bijvoorbeeld park Selwerd prachtig is geworden
  • ecologische oevers een grote bijdrage leveren aan het dierenleven en de biodiversiteit in de stad Groningen
  • met de bezuiniging op de watertaken er minder ecologische oevers zullen worden aangelegd

Overwegende dat

  • ecologische oevers goedkoper zijn in aanleg dan een vaste walbeschoeing
  • daarom bij projecten vaak wordt gekozen voor een ecologische oever
  • ecologische oevers duurder zouden zijn in onderhoud dan een vaste walbeschoeing, omdat het geld kost om riet en maaisel af te voeren
  • hier echter een ommekeer in begint te komen, nu riet en maaisel steeds meer als grondstof worden bekeken en minder als afval
  • het qua kosten dus steeds gunstiger wordt om een ecologische oever te realiseren en dit tevens een zeer grote meerwaarde oplevert voor de natuur

Verzoekt het college,

  • bij waterprojecten waar mogelijk te kiezen voor een ecologische oever

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Stadspartij, CU, CDA, VVD, StudentenStad, SP, PvdA, PartijvoordeDieren

Tegen

Lees onze andere moties

Safe sex voor de poes

Lees verder

Motie handhaving aanlijnplicht

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer