Motie Licht, Lucht en Groen in het Noor­der­plantsoen


26 juni 2013

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 juni 2013, besprekende de Voorjaarsnota 2013

Constaterende:

Dat in het nu voor ons liggende bestemmingsplan, geen bescherming ten opzichte van bebouwen bestaat voor binnenerven, die de bestemming Tuin niet hebben gekregen
Dat deze bescherming er in het vorige bestemmingsplan wel was

Overwegende:

dat licht, lucht en groen essentiële zaken zijn voor gezondheid en welzijn van alle stadsbewoners
dat het college op grond van het vorige bestemmingsplan nadere eisen kon stellen aan bouwplannen
dat het merkwaardig is dat in een conserverend bestemmingsplan dat het moet hebben van bestaande kwaliteiten nu ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die het karakter van de leefomgeving structureel kunnen aantasten

Verzoekt het college

het bestemmingsplan in deze vorm terug te nemen en opnieuw aan de raad aan te bieden indien aangevuld met een afwegingskader waarmee licht, lucht, groen en privacy geborgd kunnen worden

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Stadspartij, PartijvoordeDieren

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Rebound en Schoolmaatschappelijk werk

Lees verder

Motie megastal

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer