Motie Rebound en School­maat­schap­pelijk werk


19 juni 2013

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 19 juni 2013, besprekend de Voor- jaarsbrief 2013,

constaterende dat

• het college voorstelt de gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro aan de Reboundvoorziening stop te zetten en 100.000 euro te korten op de gemeentelijke bijdrage aan het schoolmaatschap- pelijk werk;
• het college dit motiveert met het argument: “dat is niet onze wettelijke taak”

overwegende dat

• het voorkomen van voortijdig schoolverlaten weÌ€l een gemeentelijke taak is;
• zowel Rebound als schoolmaatschappelijk werk een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten;
• zorg in en om school een gedeelde verantwoordelijkheid is van gemeente en schoolbesturen; • met de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg het thema “zorg voor jongeren” nadrukkelijk weer op de agenda komt;
• er de komende jaren de nodige afstemming moet plaatsvinden over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden rond deze twee thema's;

verzoekt het college

• in de komende begroting geen bezuiniging op te nemen op te nemen op de Reboundvoorziening en het schoolmaatschappelijk werk;
• in ieder geval tot de invoering van de Jeugdwet (nu gepland voor 1 januari 2015) en de eerste ervaringen daarmee deze beide voorzieningen te blijven subsidieren;

• de middelen hiervoor te zoeken in bv. incidentele middelen voor de bestrijding van jeugdwerk- loosheid en voortijdig schoolverlaten, of in aanvullende bezuinigingen binnen het leerlingvervoer (zie de collegebrief van 13 mei 2013)

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks

Annie Postma

Partij voor de Dieren

Gerjan Kelder


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie duurzaamheid als kerntaak

Lees verder

Motie Licht, Lucht en Groen in het Noorderplantsoen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer