Motie Stichting Dieren­opvang Groningen


19 juni 2013

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 19 juni 2013, besprekende de Voorjaarsbrief 2013,

Constaterende dat

- De Gemeente Groningen wettelijk verplicht is tot opvang van gehouden dieren

- De gemeente deze plicht onder andere uitbesteedt aan de Stichting Dierenopvang Groningen

- Deze stichting jaarlijks zo’n 7000 dieren opvangt

- De jaarlijkse subsidie van € 11.000 per jaar voor Stichting Dierenopvang Groningen dreigt te verdwijnen per 2015

Overwegende dat

Het hier gaat om een wettelijke plicht van het college
Er geen alternatief in de provincie bestaat voor deze opvang voorzover het geen honden of katten betreft
Deze Stichting dus een zeer belangrijke rol vervult
Het hier eigenlijk geen subsidie betreft, maar een vergoeding voor verleende diensten

Verzoekt het College

te onderzoeken waar een alternatieve dekking voor het bedrag van 11000 gevonden zou kunnen worden en de raad hier vóór de behandeling van de begroting in 2014 over te informeren

En gaan over tot de orde van de dag

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, Stadspartij

Tegen

VVD, PvdA, StudentenStad, CDA, D66, ChristenUnie, SP

Lees onze andere moties

Mondiale bewustwording en duurzaamheid

Lees verder

Motie Energie Inspecteurs

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer