Motie Meat Free Monday


29 juni 2011

Motie Meatfree Monday

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de voorjaarsnota.

Constaterende dat:

- de gemeente Groningen kansen wil benutten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de uitstoot van
broeikasgassen;
- de productie van vlees een zeer grote bijdrage hieraan levert;
- volgens een eind november 2009 verschenen rapport, Livestock’s Long Shadow, van de
Wereldvoedselorganisatie (FAO) van de VN 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de
veehouderij is.

Overwegende dat:

- de uitstoot van broeikasgassen de belangrijkste oorzaak is van de wereldwijde klimaatverandering en dat
wanneer alle Nederlanders een dag in de week geen vlees zouden consumeren in een klap alle
klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zouden zijn;
- de campagne Meatfree Monday een instrument is om mensen meer bewust te maken van de gevolgen van
vleesconsumptie op het klimaat;
- in verschillende steden in de wereld campagnes zijn gelanceerd voor een wekelijkse vleesloze dag;
- Groningen als duurzame stad een rol heeft te vervullen bij bewustwording over de gevolgen van
vleesconsumptie;
- dat het invoeren van een vleesvrije dag geen kosten met zich meebrengt en dus alleen maar voordelen oplevert
voor dieren, milieu, klimaat en gezondheid;


Verzoekt het college
- een Groningse Meatfree Monday campagne te starten;
- een voorstel voor de Groningse Meatfree Monday campagne voor te leggen aan de gemeenteraad.


en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer