Motie hand­having rook­verbod


29 juni 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de voorjaarsnota,

Constaterende dat:

- Het doel van het rookverbod in de horeca is werknemers de gelegenheid te geven om in een rookvrije
ruimte te werken.
- Voor cafés kleiner dan 70m2 zonder personeel het kabinet-Rutte het rookverbod wil afschaffen. (Het
ontwerpbesluit ligt bij de Raad van State. Vooruitlopend op de nieuwe regels hoort handhaving van het
rookverbod in kleine cafés zonder personeel niet meer tot de prioriteiten.)
- Met name eigenaren van kleine (eenmans)zaken klachten hadden over het rookverbod omdat zij geen aparte
rookruimte konden inrichten.
- In alle andere delen van de horeca, zoals restaurants, cafés met personeel, discotheken en sportkantines, het
rookverbod van kracht blijft, maar daar onduidelijkheid over bestaat bij zowel personeel als klant.

Overwegende dat:

- De luchtkwaliteit in de horeca is verbeterd en rokers meer succesvolle stoppogingen hebben ondernomen in de
plekken waar het verbod werd gehandhaafd, blijkt uit onderzoeken in opdracht van het vorige kabinet over de
effecten van het rookverbod in de horeca.
- Er momenteel niet of nauwelijks wordt toegezien op het verbod in Groningen en daardoor het rookverbod
veelvuldig wordt overtreden
- Dit oneerlijke concurrentie teweegbrengt voor die horecagelegenheden die zich wel netjes aan de regels houden
en dure aanpassingen hebben laten aanbrengen in hun gelegenheden.


Verzoekt het college

- de handhaving van het rookverbod in de gemeente strikter uit te voeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer