Motie optocht Goed­hei­ligman


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007,


Constaterende:

- dat er jaarlijks twee olifanten meelopen bij de intocht van Sinterklaas in Groningen
- dat er onder de bevolking gemengde gevoelens bestaan hierover
- dat de weerstand hierover niet alleen berust op overwegingen rond dierenwelzijn en veiligheid, maar ook op het feit dat olifanten de Sinterklaastraditie aantasten, omdat een olifant in tegenstelling tot pieten en pepernoten niet van oudsher tot deze traditie behoort

Overwegende:

- dat uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het domesticeren van wilde dieren zoals olifanten, ook al zijn ze in gevangenschap geboren, in een aantal onderzochte gevallen, met geweld gepaard gaat
- dat de deelname van een olifant een verkeerd signaal afgeeft, namelijk dat wilde dieren ervoor gemaakt zouden zijn om gedresseerd te worden en in een optocht als deze mee te lopen
- dat de heer Adri Lammers van Vereniging Nederlandse Circusondernemingen op de expertmeeting Dierenwelzijn van 17 februari j.l. aan heeft gegeven dat olifanten niet aan dit soort optochten horen mee te doen
- dat omstanders gevaar kunnnen lopen als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van de olifanten

Verzoekt het college

- Een volgende aanvraag tot een vergunning met betrekking tot het meelopen van olifanten in de optocht ter ere van de komst van Sint Nicolaas niet te verlenen

En gaat over tot de orde van de dag,


Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer