Motie Geen Gif


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007,


Constaterende:

- dat in deze notitie het gebruik van gif wordt genoemd in de bestrijding van zogenaamd “ongedierte”
- dat het gebruik van gif een bedreiging is voor milieu, dieren en volksgezondheid en voor veel leed zorgt bij de te bestrijden dieren
- dat de VN in een rapport van 10 maart j.l. , “Global Bee Colony Disorders and other Threats to Insect Pollinators”, de noodklok luiden over het verdwijnen van de bijen
- dat de oorzaken voor het verdwijnen van bijen niet helemaal duidelijk zijn, maar dat zeker is dat het gebruik van gif om ongewenste dieren te doden daar een grote rol in speelt

Overwegende

- dat het gebruik van gif in de meeste gevallen een voorbeeld is van een middel dat ernstiger is dan de kwaal
- dat de overheid een taak heeft inzake de bewustwording hiervan en zelf het goede voorbeeld moet geven


Verzoekt het college

- Te inventariseren welke gifsoorten door de gemeente gebruikt worden en welke diervriendelijke alternatieven hiervoor bestaan en
- Een voorstel te doen voor diervriendelijke alternatieven en dit in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer