Motie Infor­matie bij de Vispas


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007,


Constaterende

- dat er door stadjers in de gemeentelijke wateren wordt gehengeld
- dat vorig jaar 38 vogels bij Stichting Dierenopvang Groningen (vroeger: ’t Hemelrijck) zijn binnengebracht die vishaakjes hadden ingeslikt, dan wel verstrikt waren geraakt in visdraad

Overwegende

- dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat vissen pijn ervaren als ze gevangen worden
- dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat 29 % van gevangen en daarna weer losgelaten vissen binnen drie dagen overlijdt
- dat uit een onderzoek in opdracht van het toenmalig ministerie van LNV uit 2010 is gebleken dat voor een derde van de vissers visvriendelijkheid geen overweging is bij de aankoop van materiaal
- dat er diervriendelijker manieren van tijdsbesteding zijn

Verzoekt het college
- Bij het uitreiken van de vispas informatie te verstrekken over de mogelijke gevolgen van hengelen voor vissen, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan directe en indirecte vissterfte, het lijden van vissen bij het hengelen en de risico’s voor vogels van rondslingerende vishaakjes en visdraden

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer