Motie vermaak met wilde dieren


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007,


Constaterende

- dat er evenementen en shows worden georganiseerd waarbij wilde dieren worden gebruikt, zoals acts van slangenbezweerders en roofvogelshows
- dat wilde dieren die in gevangenschap leven doorgaans geen soorteigen gedrag kunnen vertonen en dat dit kan lijden tot chronische stress


Overwegende

- dat soorteigen gedrag erfelijk bepaald is en alle wilde dieren – in de natuur en in gevangenschap – normaalgesproken de natuurlijke drang hebben om dit soorteigen gedrag te vertonen
- dat volgens de etholoog Van Roojen “de beroving van bepaalde aspecten van het milieu, zelfs als de dieren dit nooit in hun leven hebben gekend, de dieren in toestanden brengt, die ze als lijden ervaren”


Verzoekt het college

- voorkeursbeleid te hanteren ten gunste van evenementen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van wilde dieren


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer