Motie verant­woor­de­lijkheid jonge dieren Kinder­boer­derij


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007,

Constaterende:

- dat er op de kinderboerderij in het Stadspark ieder jaar jonge dieren worden gefokt
- dat deze jonge dieren vanwege hun schattigheidsfactor en aaibaarheid een grote aantrekkingskracht hebben op vooral kinderen
- dat het grootste deel van deze dieren, ook al zijn ze gezond, in de herfst wordt afgevoerd richting abbatoir

Overwegende

- dat het fokken van jonge dieren, mits binnen grenzen van dierenwelzijn, op zich acceptabel is
- dat het fokken van dieren ook een verantwoordelijkheid voor deze dieren met zich meebrengt
- dat het in moreel opzicht niet juist is om jonge dieren te fokken en ze vervolgens alleen omdat ze ouder zijn geworden en hun schattigste periode hebben gehad, af te voeren

Verzoekt het college

- stappen te ondernemen die ertoe leiden dat bovenstaande praktijken worden gestaakt

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

Jan Seton
CDA

Inge Jongman

Christenunie

Mattias Gijsbertsen
Groen Links


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer