Voor­jaarsnota: vleesloze dag


30 juni 2010


Motie Vleesloze dag


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2010, besprekende de Voorjaarsbrief 2010,


Constaterende:

- dat de gemeente Groningen kansen wil benutten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen;
- dat de productie van vlees met 18% een zeer grote bijdrage hieraan levert;


Overwegende:

- dat wanneer alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden consumeren in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zouden zijn;
- dat de gemeente een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie heeft naar de bevolking van Groningen;


Verzoekt het college:

- 1 dag per week geen vleesproducten te serveren in alle gemeentelijke kantines en restaurants,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Hoofdelijkestemming:17

Tegen

Hoofdelijkestemming:21

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota: vis in gemeentelijke restaurants

Lees verder

Voorjaarsnota: Duurzaam bankieren

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer