Voor­jaarsnota: Duurzaam bankieren


30 juni 2010


Motie Duurzaam bankieren

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2010, besprekende de Voorjaarsbrief 2010,


Constaterende:

- dat de ene bank duurzamer belegt dan de andere;
- dat met name de ASN bank goed scoort op zaken als mensenrechten, dierenwelzijn en natuur;


Overwegende:

- dat de gemeente Groningen slechts een klein gedeelte van zijn financiële zaken afhandelt bij de ASN bank;

Verzoekt het college

- bij de voorbereiding van de begroting 2011 te bezien of het mogelijk is meer gelden onder te brengen bij de ASN;


en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Jan Seton
Partij voor de Dieren CDA


Status

Voor

PartijvoordeDieren, CDA

Tegen

anderepartijen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer