Voor­jaarsnota: dier­vrien­de­lijke tuinen


30 juni 2010


Motie Diervriendelijke Tuinen


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2010, besprekende de Voorjaarsbrief 2010,


Constaterende:

- dat al 80% van alle soorten dieren en planten in Nederland zijn verdwenen en dat zowel de landelijke als de stedelijke biodiversiteit verder onder druk staan;
- dat veel mensen hun tuinen onderhoudsarm inrichten door het weghalen van gazon en heggen;
- dat hierdoor de biotoop van dieren zoals de egel en stedelijke vogels ernstig wordt aangetast;


Overwegende:

- dat mensen zich vaak niet realiseren dat zij door middel van de inrichting van hun tuin een directe invloed kunnen uitoefenen op het stedelijke leefklimaat voor dieren;
- dat een groene omgeving tevens heilzaam is voor mensen;


Verzoekt het college

- bij de voorbereiding van de begroting 2011 te bezien of er middelen kunnen worden vrijgemaakt om een informatiebulletin huis-aan-huis en/of en een andere campagne in de stad te verspreiden met daarin informatie over het belang van groene tuinen voor stadsdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

nvt

Tegen

nvt

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer