Motie libel­len­vijver Augus­ti­nus­college


25 augustus 2010

Motie libellenvijver


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 augustus 2010, besprekende het bestemmingsplan Campus Augustinus

Constaterende:

dat omwille van een goede afwatering van het plangebied een bepaalde hoeveelheid oppervlaktewater gewenst is

Overwegende:

dat dieren zoals libellen en amfibieën het in Nederland moeilijk hebben
dat een libellenvijver de ecologische waarde van dit gebied zou versterken


Verzoekt het college

te onderzoeken of het mogelijk is het oppervlaktewater geschikt te maken als biotoop voor libellen en amfibieën


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

allepartijenraad

Tegen

geen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer