Amen­dement “Een Beter Tracé - Kies Rood, Versie B”


28 maart 2018

Amendement “Een Beter Tracé - Kies Rood, Versie B”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 maart 2018, besprekende het Raadsvoorstel “Vaststelling voorkeurstracé fietsroute spoorlijn Groningen – Sauwerd”

Constaterende dat:

Het college in het Raadsvoorstel “Vaststelling voorkeurstracé fietsroute spoorlijn Groningen - Sauwerd” in de bijbehorende notitie het fietstracé Rood “A” als voorkeurstracé voorstelt,
In dezelfde notitie wordt genoemd dat fietstracé Rood “B” evenveel punten (67) scoort op alle beoordelingsaspecten bij elkaar,

Overwegende dat:

Het voor fietstracé Rood “A” nodig is om 21 (potentieel) monumentale bomen te vellen, en voor fietstracé Rood “B” slechts 6,
Het voor fietstracé Rood “A” nodig is om 2.500 m2 houtopstand te verwijderen, en voor fietstracé Rood “B” slechts 1.400 m2,
Fietstracé Rood “B” slechts 270 meter langer is dan fietstracé Rood “A”,
Fietstracé Rood “B” qua realisatiekosten 0,2 miljoen goedkoper is,
Fietstracé Rood “B” ook een substantiële verbetering van de aansluitingen op het fietsnetwerk inhoudt,
De keuze voor Fietstracé Rood “B” gunstiger zou zijn voor de Stedelijke Ecologische Structuur, en beter past binnen de kaders van Healthy Ageing en The Next City,

Besluit:

Besluitpunt I. van het voorgestelde raadsvoorstel als volgt te wijzigingen en aan te vullen:

het voorkeurstracé voor de fietsroute parallel aan de spoorlijn Groningen - Sauwerd vast te stellen op de variant Rood “B” en dit uit te werken in een definitief ontwerp (DO) door middel van een actief participatieproces;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 100%Groningen

Tegen

Stad&Ommeland, Student&Stad, SP, CDA, CU, VVD, D66, PvdA, GroenLinks

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer