Motie “Geen Sleeping Beauty: Het A-Kerkhof is Al Klaar­wakker”


28 maart 2018

Motie “Geen Sleeping Beauty: Het A-Kerkhof is Al Klaarwakker”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 maart 2018, besprekende het Raadsvoorstel “Herinrichting Binnenstad-West, A-Kerkhof en flankerende maatregelen”,

Constaterende dat:

Het college in het raadsvoorstel het voorlopig ontwerp van het A-Kerkhof vaststelt,
Het belangrijkste uitgangspunt van het ontwerp het realiseren van een aangename verblijfsplek met een groen en cultuurhistorisch karakter is,
Er voor dit ontwerp 5 van de 11 aanwezige bomen moeten worden gekapt,

Overwegende dat:

Deze bomen een grote cultuurhistorische en ecologische waarde hebben,
De in de plannen genoemde “groenverbetering” geen ecologische verbetering inhoudt ten opzichte van de huidige situatie,
Het kappen van bomen om meer licht door te laten geenszins van meerwaarde is voor een aangenaam verblijf op het A-Kerkhof,
De in het ontwerp genoemde plantvakken en niet-commerciële zitgelegenheden ook te realiseren zijn rondom de huidige bomen,
Uit de Bomen Effect Analyse blijkt dat van de 5 bomen die gekapt zullen worden, slechts één boom, M8, een levensverwachting heeft die als “Slecht” bestempeld is, en de overige bomen niet ziek zijn,

Verzoekt het college:

Het voorlopig ontwerp van het A-Kerkhof dusdanig te herzien dat enkel boom M8 gekapt wordt, en dat de overige bomen worden behouden in het nieuwe A-Kerkhof,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Marjet Woldhuis Rob Lamers Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren 100% Groningen CDA Stad & Ommeland


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 100%Groningen, CDA, Stad&Ommeland

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CU, Student&Stad, SP

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer