Motie "Mest­ver­gisting Is Niet Duurzaam"


30 mei 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 mei 2018, besprekende de Collegebrief “Shortlist Duurzame Warmtebron Noordwest (collegebrief 9 mei 2018)”,

Constaterende dat:

In de Shortlist voor een Duurzame Warmtebron biogas wordt genoemd als één van de drie verkiesbare opties voor de korte termijn,

WarmteStad noemt dat biogas alleen van verantwoorde bronnen afkomstig mag zijn,

In de shortlist monovergisting/koeienmestvergisting als optie wordt genoemd voor biogas,

Overwegende dat:

Mestvergisting ons land afhankelijk maakt van de intensieve en grootschalige veehouderij voor warmte en stroom,

De veehouderij zelf zeer veel energie verbruikt en dat het vergisten van mest weinig energie oplevert en dat er op grote schaal voedselgewassen moeten worden meevergist voor een hoger rendement,

Dat die veehouderij zorgt voor een slechte luchtkwaliteit en mede verantwoordelijk is voor een hoge uitstoot van broeikasgassen en zo bijdraagt aan de klimaatverandering,

Spreekt uit dat:

Energie gebaseerd op de intensieve veehouderij niet als duurzaam te beschouwen valt,

Verzoekt het college:

Biogas op basis van mestvergisting uit te sluiten van de Business Case en niet verder uit te werken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Bob de GreefPartij voor de Dieren SPhttps://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2183175-is-mestvergisting-de-oplossing-of-boerenbedrog.html


Status

Voor

SP, PvdD

Tegen

CU, CDA, PvdA, D66, VVD, Student&Stad, Stad&Ommeland, GL

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer