Motie "Beter tien vogels in de lucht, dan één op de wieken"


31 mei 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 mei 2018, besprekende het Raadsvoorstel “Windbeleidskader (raadsvoorstel 6 april 2018)”,

Constaterende dat:

In het Windbeleidskader “Windkracht Groningen” niet expliciet gesproken wordt over vogels, of het dierenleven,

In de Bijlages bij het Windbeleidskader enkel gesproken wordt over vogels bij de gebieden die na de Gebiedenafweging terecht zijn afgevallen,

Er bij de locaties Stainkoeln, dichtbij het Zuidlaardermeergebied, en Westpoort, dichtbij het Leekstermeergebied, ook een aanzienlijke kans is dat deze gebieden veelgebruikte vliegroutes van vogels zijn,

Overwegende dat:

Windmolenparken, door aanvaringen, directe sterfte kunnen veroorzaken onder vogels en vleermuizen,

Windmolenparken het leefgebied van vogels kunnen inperken en een barrièrewerking kunnen hebben,

Hierbij de locatie en opstelling van de windmolens van groot belang is,

Er onderzoek voor nodig is om te zien of dit bij de beoogde locaties van Stainkoeln en Westpoort zo is,

Dit onderzoek een deel kan uitmaken van de Verkenningsfase,

Verzoekt het college:

Bij de Verkenningsfase van de locaties Stainkoeln en Westpoort in het Windbeleidskader ook expliciet een verkenning op te nemen naar het vogel- en vleermuizenleven en de mogelijke vliegroutes in deze gebieden, en deze uit te voeren,

Te kijken naar de mogelijkheden om in het vervolg naast de NWEA, Greenpeace, Natuur & Milieu, en de Natuur & Milieufederaties, ook de Vogelbescherming te betrekken,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder


Partij voor de Dieren

1. https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-windenergie

2. http://www.altwym.nl/uploads/file/328_1284127347.pdf


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, PvdD, Stad&Ommeland, Student&Stad

Tegen

CDA, VVD

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer