Motie "Herplant Binnen Afzienbare Tijd"


31 mei 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 mei 2018, besprekende de Collegebrief “Evaluatie boombeheer en actualisatie nota Bladgoud 2018 (collegebrief 25 april 2018)”,

Constaterende dat:

Bij gemeentelijke kapaanvragen in principe een herplantplicht wordt opgelegd:

“In beginsel wordt een herplantplicht van één op één opgelegd bij kapaanvragen. Het is echter niet altijd mogelijk om een nieuwe boom op dezelfde plek te planten. (...) Wanneer geen herplant mogelijk is motiveren we dat.“

In de praktijk deze herplant meerdere jaren kan duren in afwachting op een projectmatige aanpak van het betreffende gebied,

De getallen over herplant in de collegebrief gaan over opgelegde herplantplicht, niet over de daadwerkelijk uitgevoerde herplant,

Er niet wordt gehandhaafd op de herplantplicht,

Overwegende dat:

Het kappen van gemeentelijke bomen zonder zekerheid over nieuwe aanplant veel onbegrip oproept bij buurtbewoners,

Het voor omwonenden niet acceptabel is om na kap jarenlang op een kale stolp of kaal stuk grond uit te kijken,

Een tijdige herplant goed past binnen de groenambities van de gemeente Groningen en bijdraagt aan de energietransitie en klimaatadaptatie,

Het voor de stedelijke natuur van belang is dat bomen tijdig worden herplant,

Verzoekt het college:

Bij gemeentelijke kap waar een herplantplicht wordt opgelegd, hierbij een streeftermijn in te stellen van 1 jaar,

Te handhaven op de herplantplicht en deze herplanttermijn,

Mocht aan het bovenstaande niet voldaan kunnen worden, de raad hiervan gemotiveerd op de hoogte te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Herman Pieter Ubbens Bob de Greef


Partij voor de Dieren CDA SP


Status

Voor

PvdD, GL, SP, CDA, Stad&Ommeland

Tegen

Student&Stad, CU, VVD, PvdA, D66

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer