Amen­dement: Geen indexering op honden­be­lasting


8 november 2017

Amendement indexering hondenbelasting

Onderwerp: De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 8
november 2017, besprekende het raadsvoorstel Belastingtarieven 2018.

Constaterende dat:
- nog over tarieven hondenbelasting vanwege herindeling gemeente gesproken
wordt,
- een landelijke discussie over herinrichting gemeentelijke belastingen op komst is,
- bovenstaande als argumenten gebruikt zijn om een recentelijk initiatiefvoorstel over
hondenbelasting en schriftelijke vragen over hondenbelasting niet inhoudelijk te
willen bespreken,
- op dit moment voldoende dekking gevonden kan worden in de AER en het
weerstandsvermogen.


Besluit
Uit besluitpunt X van het voorgesteld raadsbesluit het woord ‘hondenbelasting’ te
verwijderen.


Gerjan Kelder Amrut Sijbolts Marjet Woldhuis
Partij voor de Dieren Stadspartij 100% Groningen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Stadspartij, 100%Groningen

Tegen

Lees onze andere moties

VleesproMOTIE

Lees verder

Motie: Duurzaamheid in de OZB

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer