Amen­dement: 'Groen kan het dak op'


30 juni 2021

Ingetrokken na toezegging dat de subsidie verhoogd zal worden!


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juli 2021, besprekende de

"Gemeenterekening 2020”

Constaterende dat:

 Het jaarlijks maximaal subsidieplafond van €250.000 voor groene daken is bereikt en

er daarom geen subsidie aanvraag meer gedaan kan worden voor het aanleggen van

een groen dak in 2021.

 Er over 2020 een positief rekeningresultaat is bereikt dat volgens voorstel in zijn

geheel aan de AER wordt toegevoegd ten behoeve van het versterken van het

weerstandsvermogen.

Overwegende dat:

 Groene daken bijdragen aan de natuur, goed zijn voor de afwatering en weerstand

bieden tegen hitte zonder dat het stroom kost

 Er altijd veel animo is geweest voor deze subsidieregeling

 De aanleg van groene daken daarom nog steeds gestimuleerd zou moeten worden

Besluit:

 Aan dictum III van het raadsvoorstel toe te voegen: met dien verstande dat van de

aan de AER toe te voegen rekeningresultaat van 6,547 miljoen euro een bedrag van

250.000 euro wordt bestemd om het verstrekken van subsidies voor groene daken

dit jaar voort te kunnen zetten; en de bestemming van het rekeningresultaat daarop

aan te passen.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Onderzoek de rol van de overheid in het slavernijverleden'

Lees verder

Motie: 'Havenkwartier in de Deense Haven'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer