Motie: 'Haven­kwartier in de Deense Haven'


30 juni 2021

Samen met GroenLinks, CDA, PvdA, SP, D66, PVV en Christenunie.

De raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni,

Constaterende dat

Het College de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk ‘Stadshavens’ aan het uitwerken is, waarbij het

eerste deelgebied onder andere de Deense haven beslaat;

In de tot nu toe gepresenteerde documenten voor dit deelgebied de Deense haven niet genoemd wordt;


Het ontwikkelen van een havenkwartier een significante impact op het gebied zal hebben, en daarom al

vroeg in de plannen meegenomen zou moeten worden;

Overwegende dat

Dat Groningen een unieke band heeft met water en scheepvaart, en dat de Scandinavische havens

decennialang een belangrijk onderdeel zijn geweest van de Groningse nautische sector;


Dat een havenkwartier een unieke sfeer creëert die een toegevoegde waarde geeft aan een gebied, zoals

dit ook gebeurt in Rotterdam, Amsterdam, Gent en Berlijn;


Dat het een interessante publiekstrekker kan zijn naast het nieuw te realiseren Havenpark;


Dat in een havenkwartier verschillende sectoren samen kunnen komen, zoals (wissel)ligplaatsen voor

varende woonschepen, nautische dienstverlening, drijvende horeca, cultuur en nautisch/industrieel

erfgoed;


Dat het voor een combinatie van sectoren wel belangrijk is dat daar goede regels voor worden opgesteld

over bijvoorbeeld veiligheid en geur- en geluidsoverlast;


Dat er in de Deense haven ruimte is voor dit soort ontwikkelingen, die bovendien goed verenigbaar zijn

met de toekomstige ambities voor de wijk Stadshavens;

Verzoekt het College om


- Te onderzoeken hoe een havenkwartier in de Deense haven vorm kan krijgen, op basis van

technische en financiële haalbaarheid, veiligheidsaspecten en ruimtelijke inpassing;


- Bij dit onderzoek naar de haalbaarheid van een havenkwartier de nautisch ondernemers in de

Deense haven, het woonschepencomité, en andere belangstellenden te betrekken;


- Hierbij in de plannen en de inrichting rekening te houden met het dynamische karakter van een

haven, waarbij schepen niet voor altijd op dezelfde plek liggen maar juist van plaats kunnen

veranderen en verschillende (economische) activiteiten elkaar kunnen afwisselen;


- De Raad voor juni 2022 te informeren over de haalbaarheid van een havenkwartier in relatie tot

wonen en recreatie in het plangebied;

En gaat over tot de orde van de dag!


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen