Motie: 'Ga toch foetsie'


30 juni 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2021, besprekende

een motie Vreemd aan de orde van de Dag

Constaterende dat:

- zeer recentelijk een formele broedvogelkartering van het slibdepot naast het plangebied

Eemskanaalzone is afgerond en de kant van raad en college is opgekomen;

- dit de eerste keer was dat het aantal broedvogels in dit gebied is geïnventariseerd;

Overwegende dat:

- het uitvoeren van een broedvogelmonitoring één van de aanbevelingen in de notitie

‘Ecologische effectbeoordeling van de voorgenomen aanleg van een bikepark bij Meerstad’

van de gemeente Groningen is;

Verzoekt het college:

- met een nieuw advies van de stadsecologe ten aanzien van het mountainbike skillspark te

komen, waarin voornoemde broedvogelkartering is meegenomen;

En gaat over tot de orde van de dag!


Status

Verworpen

Voor

Stad&Ommeland

Tegen

alleanderepartijen