Motie: 'Drie­bondsbos in zijn SES'


30 juni 2021

Op initiatief van GroenLinks dienden we deze motie mede in, samen met


Motie Driebondsbos in zijn SES

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 juni 2021

Constaterend:

• dat de zone langs het Eemskanaal ZZ tussen Woonschepenhaven en ‘Kardings ontzet’ deel

uitmaakt van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES);

• dat o.a. het Groenplan constateert dat versterking van ecologische waarden in deze zone

wenselijk is, conform de werkwijze ‘rood ontwikkelt groen’;

• dat het college in zijn brief van 30-4-2021 over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen

voor het gebied Eemskanaalzone deelgebied 4 ervoor kiest het Driebondsbos – onderdeel

van genoemde ecologische zone – deel te laten uitmaken van de ontwikkeling;

Overwegend:

• dat het Driebondsbos zich 60 jaar zonder menselijke invloed heeft kunnen ontwikkelen en

een grote diversiteit aan vogels en zoogdieren herbergt;

• dat de ecologische waarde van het Driebondsbos als deel van de genoemde zone groot is;

• dat de voorziene ontwikkeling van woningen en voorzieningen wellicht invloed zal hebben

op de natuurkwaliteiten van het bos;

Besluit:

het college te verzoeken

1. grootschalig onderhoud en beheer in het bos niet uit te voeren totdat de raad een

nader besluit heeft genomen in het kader van de ontwikkelstrategie;

2. open overleg aan te gaan met natuurorganisaties over de toekomst van het

Driebondsbos, gericht op behoud en versterking van natuurwaarden;

3. de versterking van de ecologische waarde in de hele zone langs het Eemskanaal mee te

nemen in de uitwerking van de plannen.

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks
D66
ChristenUnie

100%Groningen


Status

Aangenomen

Voor

Tegen